Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές Περιφερειών 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 

Σύμφωνα με το Ν. 3614/2007 (άρθρο 6 παρ. 1), οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, οι οποίες συστάθηκαν δυνάμει του Ν. 2860/2000, μετονομάζονται σε Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές και αναλαμβάνουν στο πλαίσιο του οικείου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος αρμοδιότητες διαχείρισης, για τους άξονες προτεραιότητας της αντίστοιχης διοικητικής Περιφέρειας.

Οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν οι Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών, προσδιορίζονται στο άρθρο 6, παρ.1 του Ν.3614/07.

Η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνουν οι Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών, αποτυπώνεται στις οικείες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις της 29/2/2008.

Οι 13 Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές Περιφερειών παρουσιάζουν την ίδια οργανωτική δομή και συγκεκριμένα κάθε μια από αυτές συγκροτείται από τις ακόλουθες τέσσερις (4) Μονάδες: 

Α. Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
Β. Μονάδα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Πράξεων
Γ. Μονάδα Επιτόπιων Επαληθεύσεων
Δ. Μονάδα Οργάνωσης- Υποστήριξης

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/01/2010