Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Μεταφορών 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 

Σύμφωνα με το Ν. 3614/2007 (άρθρο 5 παρ. 2 (α)), η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια - Αστικές Συγκοινωνίες του ΚΠΣ 2000-2006, η οποία συστάθηκε δυνάμει του Ν. 2860/2000, μετονομάζεται σε Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών και αναλαμβάνει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» και για τους άξονες προτεραιότητας και για τις κατηγορίες πράξεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών αρμοδιότητες διαχείρισης.

Η δομή και οι αρμοδιότητες της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Μεταφορών καθορίζονται στην ΚΥΑ με αρ. 1166 (ΦΕΚ 947/τ.Β/22.05.2008).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/03/2013