Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Σχετικοί σύνδεσμοι


 INTERREG IV C 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Η Ελλάδα συμμετέχει στο διαπεριφερειακό πρόγραμμα INTERREG IV C, στο οποίο συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ πλην της Γερμανίας, η Νορβηγία και η Ελβετία.

Ο Στρατηγικός Στόχος του προγράμματος καθορίζεται ως η: 

 • Βελτίωση, μέσω της διαπεριφερειακής συνεργασίας, της αποτελεσματικότητας των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης στους τομείς της καινοτομίας, της οικονομίας της γνώσης, του περιβάλλοντος και πρόληψης κινδύνων, καθώς και ο οικονομικός εκσυγχρονισμός και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Με Ειδικούς Θεματικούς Στόχους τη:

 1. Βελτίωση των περιφερειακών και τοπικών πολιτικών στον τομέα της καινοτομίας και της οικονομίας της γνώσης, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στις περιφερειακή προοπτική για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), στήριξη για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των πρωτοβουλιών καινοτομίας, προώθηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορία και Επικοινωνίας (ΤΠΕ),  υποστήριξη στην απασχόληση, το ανθρώπινο κεφάλαιο και την εκπαίδευση.
 2. Βελτίωση των περιφερειακών και τοπικών πολιτικών στον τομέα του περιβάλλοντος και πρόληψη των κινδύνων. Συγκεκριμένα, οι δράσεις του συγκεκριμένου στόχου αφορούν την πρόληψη και διαχείριση των φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων,  τηδιαχείριση των υδάτων και των ακτών, τη διαχείριση των αποβλήτων, της βιοποικιλότητας, τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη διαχείριση καθαρών και βιώσιμων δημόσιων συγκοινωνιών και τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Και  συγκεκριμένους Επιχειρησιακούς Στόχους:

 1. Να μπορέσουν οι συντελεστές σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο από διάφορες χώρες σε ολόκληρη την ΕΕ να ανταλλάσσουν εμπειρίες και τις γνώσεις τους. 
 2. Να συμπορεύονται οι χώρες με μικρότερη πείρα σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής με τις περιφέρειες που διαθέτουν περισσότερη πείρα στον τομέα αυτό, με σκοπό την από κοινού βελτίωση των ικανοτήτων και των γνώσεων των περιφερειακών και τοπικών φορέων.
 3. Να εξασφαλιστεί ότι οι καλές πρακτικές που έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταφέρονται στις περιφερειακές πολιτικές.

Για την υλοποίηση του Προγράμματος έχουν τεθεί ως Άξονες προτεραιότητας:

 1. Καινοτομία και οικονομία της γνώσης:  Βελτίωση των περιφερειακών και τοπικών πολιτικών, μεθόδων και ικανοτήτων στον τομέα της καινοτομίας και της οικονομίας της γνώσης. Ανταλλαγή και μεταφορά γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των περιφερειών για την ανάπτυξη νέων πολιτικών προσεγγίσεων. Μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών.
 2. Προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων: Βελτίωση της πολιτικής, των μεθόδων και των ικανοτήτων των περιφερειακών, τοπικών αρχών και άλλων φορέων σε περιφερειακό επίπεδο, στους τομείς του περιβάλλοντος και της πρόληψης των κινδύνων. Ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος και η  συνέργεια του πλαισίου περιβαλλοντικής στήριξης με την οικονομία ώστε οι περιβαλλοντικές δαπάνες να συμβάλλουν στην οικονομία, κυρίως με την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της οικονομικής ανάπτυξης και τη μείωση των περιβαλλοντικού κόστους. Η παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών, όπως η παροχή καθαρού νερού, η διαχείριση αποβλήτων, επεξεργασία λυμάτων, η διαχείριση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των τοπίων, καθώς και η προστασία από ορισμένους περιβαλλοντικούς κινδύνους, έχουν υψηλή προτεραιότητα στο πλαίσιο αυτό.
 3. Τεχνική Βοήθεια: Υποστήριξη της συνολικής διαχείρισης και της ομαλής υλοποίησης του Προγράμματος.

Ο Προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 321.321.762 Ευρώ.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/03/2010