Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Δ.II.4. Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Βασικά βήματα

 1. Συστηματική επικοινωνία με Δικαιούχο – παρακολούθηση στοιχειών προόδου πράξης
 2. Εξέταση στοιχείων από ΔΑ/ΕΦΔ
 3. Σύνταξη Δελτίου Αξιολόγησης Προόδου Πράξης
 4. Λήψη διορθωτικών ενεργειών

Για να δείτε το διάγραμμα ροής της διαδικασίας πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τo διάγραμμα ροής της διαδικασίας σε αρχείο pdf πατήστε εδώ

Περιγραφή Διαδικασίας

1.      Συστηματική επικοινωνία με Δικαιούχο – παρακολούθηση στοιχειών προόδου πράξης

Η αρμόδια μονάδα της διαχειριστικής αρχής ή του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης των πράξεων ως ακολούθως:

 • Παραλαβή Δελτίου Παρακολούθησης Προόδου Πράξης από το Δικαιούχο

Μετά την κοινοποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης και του Συμφώνου Αποδοχής Όρων, ο Δικαιούχος υποχρεούται στην παροχή πληροφόρησης σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης του έργου, μέσω τακτικών αναφορών σύμφωνα με τους όρους του Συμφώνου Αποδοχής όρων. Οι αναφορές αυτές υποβάλλονται σε περιοδική βάση (τριμηνιαία ή εξαμηνιαία) ανάλογα με το είδος και τη διάρκεια της πράξης, με χρήση του τυποποιημένου εντύπου Δελτίου Παρακολούθησης Προόδου Πράξης (ΕΤΠΑ/ΕΚΤ). Στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων Δικαιούχου καθορίζονται η υποχρέωση υποβολής καθώς και ο χρόνος υποβολής του εν λόγω εντύπου.

 • Συστηματική επικοινωνία με δικαιούχο

Το αρμόδιο στέλεχος, υπεύθυνο για την παρακολούθηση του έργου, επικοινωνεί σε τακτική βάση με το δικαιούχο προκειμένου να διαμορφώσει γνώμη για την πρόοδο του έργου. Στο πλαίσιο επικοινωνίας ενημερώνεται σχετικά με:

 1. την πρόοδο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου,
 2. τυχόν μεταβολές στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του,
 3. τις ενέργειες του δικαιούχου για την υλοποίησή του έργου,
 4. τυχόν προβλήματα που εντοπίζει ο δικαιούχος κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου
 • Επιτόπια επαλήθευση στην έδρα του δικαιούχου ή/και στην πράξη

Προκειμένου η ΔΑ ή ο ΕΦΔ να μπορεί να διαμορφώσει τεκμηριωμένη άποψη σχετικά με την πρόοδο του έργου και εφόσον κρίνεται σκόπιμο προβαίνει σε επιτόπια επαλήθευση.

2.       Εξέταση στοιχείων από ΔΑ/ΕΦΔ

Η πρόοδος υλοποίησης της πράξης αξιολογείται λαμβάνοντας υπόψη:

 • το περιεχόμενο του Τεχνικού Δελτίου Πράξης, των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων και των αντίστοιχων νομικών δεσμεύσεων
 • τις δαπάνες που έχουν δηλωθεί στην ΕΥΔ ή ΕΦΔ
 • το περιεχόμενο του Δελτίου Παρακολούθησης Προόδου Πράξης (ΕΤΠΑ/ΕΚΤ)
 • τα στοιχεία που προέκυψαν από την επικοινωνία με το δικαιούχο
 • στοιχεία διαθέσιμα από επιτόπιες επαληθεύσεις στο έργο και τυχόν επιθεωρήσεις και ελέγχους από άλλες αρχές.

Στην περίπτωση που από την αξιολόγηση προκύπτει ανάγκη για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την υλοποίηση της πράξης η ΔΑ ή ο ΕΦΔ δύναται να ζητήσει από τον Δικαιούχο συμπληρωματική υποβολή διευκρινιστικών στοιχείων.

3.       Σύνταξη Δελτίου Αξιολόγησης Προόδου Πράξης 

Το αρμόδιο στέλεχος, υπεύθυνο για την παρακολούθηση του έργου, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για την πορεία υλοποίησης της πράξης:

 • εξετάζει την πρόοδο ανάληψης νομικών δεσμεύεσων, την πρόοδο των ετήσιων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων που έχουν τεθεί με βάση τις αρχικά αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις των υποέργων,
 • προσδιορίζει και αξιολογεί τις τυχόν αποκλίσεις από τις προγραμματισθείσες ενέργειες εξέλιξης των υποέργων,
 • προτείνει τις τυχόν διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να ληφθούν σε περιπτώσεις αποκλίσεων,
 • εκτιμά τη ρεαλιστικότητα των προβλέψεων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης αυτής αποτυπώνονται στο Δελτίο Αξιολόγησης Προόδου Πράξης  το οποίο καταχωρίζεται στο ΟΠΣ δέκα πέντε ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Δελτίου Παρακολούθησης Προόδου Πράξης.

4.       Λήψη διορθωτικών ενεργειών 

Στην περίπτωση που κατά την αξιολόγηση προόδου της πράξης διαπιστωθούν αποκλίσεις από τους όρους της απόφασης ένταξης ή παρουσιάζονται μη αιτιολογημένες καθυστερήσεις μεγαλύτερες των έξι μηνών σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο, η ΔΑ ή ο ΕΦΔ δύναται να προβεί σε ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης χωρίς να απαιτείται συμφωνία του δικαιούχου, κατά τα οριζόμενα στη Διαδικασία  ΙΙ_6: Ανάκληση Απόφασης Ένταξης

Εφόσον οι αποκλίσεις ή οι καθυστερήσεις κριθούν αιτιολογημένες η ΔΑ ή ο ΕΦΔ προτείνει διορθωτικές ενέργειες και υποστηρίζει το δικαιούχο για την υλοποίησή τους. 

Παραγόμενα Έντυπα

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 03/12/2009