Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Δ.II.1. Παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Βασικά βήματα 

  1. Παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος
  2. Ενημέρωση της ΔΑ ή του ΕΦΔ

Για να δείτε το διάγραμμα ροής της διαδικασίας πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τo διάγραμμα ροής της διαδικασίας σε αρχείο pdf πατήστε εδώ 

Περιγραφή Διαδικασίας

1. Παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος

Η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του επενδυτικού σχεδίου ενίσχυσης γίνεται από τη ΔΑ ή τον ΕΦΔ, όπως αυτό έχει οριστικοποιηθεί στην απόφαση χρηματοδότησης - ένταξης πράξης / σύμβαση. 

Συγκεκριμένα, πέραν της έναρξης – λήξης του χρονοδιαγράμματος του επενδυτικού σχεδίου / της ενίσχυσης και εφόσον προβλέπεται από το καθεστώς ενίσχυσης, δύναται να οριστούν χρονικά ορόσημα (π.χ. ολοκλήρωση του 50% του οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου, παρέλευση 12μηνου από την έναρξη υλοποίησης της επένδυσης κλπ), προκειμένου ο δικαιούχος επενδυτής να επικοινωνήσει με τη ΔΑ ή τον ΕΦΔ, μέσω της αποστολής Αιτήματος επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών) που έχει πραγματοποιήσει για την πράξη. Στις περιπτώσεις που έχει παρέλθει το χρονικό περιθώριο που ορίζει το καθεστώς ενίσχυσης ή η εγκεκριμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης, δίχως την αποστολή στοιχείων υλοποίησης, η ΔΑ ή ο ΕΦΔ δύναται να προβεί σε διορθωτικές ή κατασταλτικές ενέργειες.

2. Ενημέρωση της ΔΑ ή του ΕΦΔ

Το εκάστοτε καθεστώς ενίσχυσης, προβλέπει τους τρόπους παρακολούθησης του χρονοδιαγράμματος ή και του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης από τη ΔΑ ή τον ΕΦΔ και τη λήψη μέτρων διαχείρισης τυχόν αποκλίσεων.

Η παρακολούθηση των ανωτέρω, δύναται να διενεργείται είτε με την υποχρέωση ενημέρωσης της ΔΑ ή του ΕΦΔ από τους δικαιούχους, είτε με πρωτοβουλία της ΔΑ ή του ΕΦΔ.

Τα έγγραφα αλληλογραφίας / κοινοποιήσεων για θέματα παρακολούθησης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, αρχειοθετούνται στο Φάκελο της Πράξης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/02/2010