Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Δ.VI.3. Δήλωση των παρατυπιών στην ΕΕ 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Βασικά βήματα 

  1. Κοινοποίηση παρατυπιών στην Αρχή Ελέγχου
  2. Αρχειοθέτηση ανακοινώσεων

Για να δείτε το διάγραμμα ροής της διαδικασίας πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τo διάγραμμα ροής της διαδικασίας σε αρχείο pdf πατήστε εδώ 

Περιγραφή Διαδικασίας

1. Κοινοποίηση παρατυπιών στην Αρχή Ελέγχου

Προκειμένου για την ανακοίνωση στην Επιτροπή των παρατυπιών που εντοπίστηκαν σε κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, καθώς και για την ανακοίνωση των στοιχείων παρακολούθησης σχετικών παρατυπιών που εντοπίστηκαν σε προηγούμενα ημερολογιακά τρίμηνα, η ΔΑ / ΕΦΔ και η Αρχή Πιστοποίησης κοινοποιούν στην Αρχή Ελέγχου κάθε παρατυπία που εντοπίζεται στο ημερολογιακό τρίμηνο αναφοράς ως αποτέλεσμα διοικητικών ή επιτόπιων επαληθεύσεων ή επιθεωρήσεων αρμοδιότητάς τους, ποσού κοινοτικής συνδρομής μεγαλύτερης από 10.000 ευρώ. Η κοινοποίηση γίνεται με την υποβολή του εντύπου : Τριμηνιαία Ανακοίνωση των περιπτώσεων παρατυπίας στο πλαίσιο των διαρθρωτικών πολιτικών, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 στην Αρχή Ελέγχου.

Επιπλέον για κάθε παρατυπία που είχε ανακοινωθεί στην Επιτροπή σε προηγούμενο τρίμηνο από το τρίμηνο αναφοράς, η ΔΑ /ΕΦΔ /Αρχή Πιστοποίησης ενημερώνει την Αρχή Ελέγχου για τις διαδικασίες που έχουν κινηθεί για τη διόρθωση της και για τις σημαντικότερες αλλαγές που προκύπτουν από αυτές. Η κοινοποίηση των στοιχείων παρακολούθησης της παρατυπίας γίνεται στο ειδικό έντυπο : Τριμηνιαία Ανακοίνωση στοιχείων παρακολούθησης των περιπτώσεων παρατυπίας στο πλαίσιο των διαρθρωτικών πολιτικών, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006, το οποίο συνοδεύεται από αποσπάσματα των διοικητικών ή δικαστικών αποφάσεων κατά περίπτωση.  Η ενημέρωση για την εξέλιξη μιας παρατυπίας γίνεται σε κάθε τρίμηνο που ακολουθεί το τρίμηνο εντοπισμού της παρατυπίας και μέχρι το κλείσιμό της.

2. Κοινοποίηση παρατυπιών στην Επιτροπή

Η Αρχή Ελέγχου συλλέγει τις ανακοινώσεις των παρατυπιών που εντοπίστηκαν στο τρίμηνο αναφοράς καθώς και τα στοιχεία παρακολούθησης των παρατυπιών που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή σε προηγούμενα τρίμηνα  και τις διαβιβάζει στην Επιτροπή.

Στην περίπτωση που δεν έχουν εντοπιστεί νέες παρατυπίες στο διάστημα αναφοράς, ενημερώνει, εντός της ίδιας προθεσμίας, την Επιτροπή σχετικά με τη μη ύπαρξη παρατυπιών.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/01/2010