Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Νομικά Πρόσωπα (χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

  

Για τη διαχείριση πράξεων κρατικών ενισχύσεων ορίζονται επίσης ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, νομικά πρόσωπα μετά από ανοικτές διαδικασίες. Εδώ παρουσιάζονται τα νομικά πρόσωπα στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα διαχείρισης κατά την παρούσα χρονική φάση (τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) για συγκεκριμένες κατηγορίες ενισχύσεων. Ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης νέων κατηγοριών κρατικών ενισχύσεων που χρηματοδοτούνται απο τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα θα προσδιοριστούν σε μεταγενέστερο χρόνο μετά απο διαγωνιστική διαδικασία.

Τα καθήκοντα που εκτελούνται απο τα νομικά πρόσωπα που έχουν κατά την παρούσα χρονική φάση οριστεί ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης για συγκεκριμένες κατηγορίες ενισχύσεων περιλαμβάνουν βάσει της σύμβασης που υπογράφεται με το ΥΠΟΙΟ (σύμφωνα με την αριθμ. 14781/ΕΥΣ 3047/28.04.05 ΚΥΑ) τόσο ενέργειες παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών όσο και ενέργειες που αφορούν στην αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων, στον έλεγχο, στην παρακολούθηση, στην πιστοποίηση και στην έγκριση της ολοκλήρωσης των επενδύσεων καθώς και στην καταβολή των ποσών της δημόσιας επιχορήγησης στους δικαιούχους των ενισχύσεων.

Αναλυτικότερα τα καθήκοντα, αφορούν τα εξής: 

α) τη διαδικασία ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων και υποβολής των προτάσεών τους, την παραλαβή και τον έλεγχο πληρότητας των προτάσεων αυτών,

β) τη διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων ,την εισήγηση στη διατραπεζική δομή υποστήριξης για την επιβεβαίωση και οριστικοποίηση των προς χρηματοδότηση ενισχύσεων και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων,

γ) τη διαδικασία παρακολούθησης, ελέγχου και πιστοποίησης των υπαγόμενων επενδύσεων και των επιλέξιμων δαπανών τους τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης όσο και κατά την ολοκλήρωση των επενδύσεων,

δ) την καταβολή στους δικαιούχους των ενισχύσεων της επιχορήγησης που δικαιούνται σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που ορίζονται στην  κανονιστική απόφαση I

ε) την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών.

Για τη μεθοδικότερη, ουσιωδέστερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου τους τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα (χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) οργανώνονται σε τρία επίπεδα διαχείρισης, με τη δημιουργία οργανωτικών μονάδων, οι οποίες διασυνδέονται μεταξύ τους μέσω των ενεργειών σε ένα ιεραρχικό μοντέλο, ως εξής:

Κεντρική διαχείριση: οι ενέργειες διαχείρισης σε επίπεδο κεντρικής διαχείρισης αφορούν σε:

  • όλα τα έργα του αντίστοιχου νομικού προσώπου
  • όλη τη διαχείριση χρηστών  ρόλων
  • όλες τις ενέργειες 

Περιφερειακή διαχείριση: οι ενέργειες διαχείρισης σε επίπεδο περιφερειακής διαχείρισης αφορούν σε:

  • έργα της Περιφερειακής Διεύθυνσης
  • ενέργειες ανάλογα με το ρόλο

Διαχείριση σε επίπεδο υποκαταστήματος: οι ενέργειες διαχείρισης σε επίπεδο υποκαταστήματος αφορούν σε:

  • έργα του υποκαταστήματος
  • ενέργειες του υποκαταστήματος

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 07/11/2009