Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Διαχειριστική Αρχή ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 

Η δομή και οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας προσδιορίζονται στην ΚΥΑ με αρ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.765 (ΦΕΚ 641/Β/10.4.2008).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/03/2013