Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης «EQUAL» 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Σύμφωνα με τον Ν. 3614/2007 (άρθρο 5, παρ. 2, στοιχείο ε), η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος ΚΠ Equal του ΚΠΣ 2000-2006 ασκεί καθήκοντα που αφορούν στην ενσωμάτωση των αρχών της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal στα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΚΤ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, καθώς επίσης και καθήκοντα ενδιαμέσου φορέα διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Η δομή και οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας προσδιορίζονται σε σχετική ΚΥΑ. 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/03/2013