Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Σύμφωνα με το Ν. 3614/2007 (άρθρο 5, παρ. 2, στοιχείο β), η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος «Υγεία-Πρόνοια» του ΚΠΣ 2000-2006, η οποία συστάθηκε στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ασκεί καθήκοντα στρατηγικού σχεδιασμού και συντονισμού της εφαρμογής των πράξεων του τομέα υγείας-πρόνοιας των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Η δομή και οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας προσδιορίζονται σε σχετική ΚΥΑ.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/03/2013