Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 ΥΠΕΣ / Eιδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού, Συντονισμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΕΠ) 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η δομή και οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Συντονισμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών προσδιορίζονται σε σχετική ΚΥΑ.

Η Ειδική Υπηρεσία έχει οριστεί ως Ενδιάμεσος Φορέας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" για τη διαχείριση δράσεων αρμοδιότητάς της με σχετική απόφαση.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/03/2013