Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 ΥΠΟΙΟ - Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 
Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων συγκροτείται από δύο Διευθύνσεις:

  • Τη Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων
  • Τη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού

Η Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων ασκεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ΠΔ 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α/14.07.2000) και Ν.3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23.12.2004) (επισυνάπτονται στο Παράρτημα VIII-B) αρμοδιότητες διαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων (επενδυτικών σχεδίων) οι οποίες χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εκάστοτε Επενδυτικού Νόμου και εμπίπτουν στα προσδιοριζόμενα από τον Επενδυτικό  Νόμο όρια προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α/14.07/2000) η Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων συγκροτείται από πέντε τμήματα. Η κατανομή του αντικειμένου της Διεύθυνσης Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων στα τμήματα που τη συγκροτούν είναι η ακόλουθη:

1.     Τμήμα Αξιολόγησης και Έγκρισης Επενδυτικών Σχεδίων.

Αντικείμενό του τμήματος είναι η υποδοχή, ο έλεγχος των φακέλων, η τεχνικοοικονομική αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων για την υπαγωγή τους στα κίνητρα των αναπτυξιακών νόμων καθώς και των αιτημάτων τροποποιήσεως εγκριτικών αποφάσεων και η εισήγηση των παραπάνω θεμάτων στην Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή. Η έκδοση των εγκριτικών, τροποποιητικών ή απορριπτικών αποφάσεων, των αποφάσεων ολοκλήρωσης και παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων ή ανάκλησης των σχετικών εγκριτικών πράξεων σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

2.     Τμήμα Ελέγχου και Εκταμιεύσεων

Αντικείμενό του τμήματος είναι η τεχνική, οικονομική παρακολούθηση της προόδου των επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στα κίνητρα των αναπτυξιακών νόμων από την Κεντρική Υπηρεσία, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της τήρησης των όρων των εγκριτικών πράξεων. Η συγκρότηση των Κεντρικών Οργάνων Ελέγχου και των Ειδικών Οργάνων Ελέγχου των επενδύσεων. Η εισήγηση στην Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή των θεμάτων που αφορούν την ολοκλήρωση των επενδύσεων, την έναρξη της παραγωγικής τους λειτουργίας τους. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών πληρωμής και επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων επιτοκίου και χρηματοδοτικής μίσθωσης και η έκδοση των σχετικών εντολών καταβολής των ενισχύσεων.

3.     Τμήμα Μελετών και Στατιστικής Τεκμηρίωσης

Αντικείμενο αποτελεί η στατιστική παρακολούθηση των επενδυτικών προτάσεων που υποβάλλονται και των επενδύσεων που υπάγονται στον επενδυτικό νόμο. Η ανάλυση και τεκμηρίωση των στατιστικών στοιχείων και η εσωτερική αξιολόγηση των παρεχόμενων κινήτρων. Επίσης στις αρμοδιότητες του τμήματος είναι η ευθύνη διαχείρισης των πληροφοριακών συστημάτων που εφαρμόζονται για τη λειτουργία και παρακολούθηση του επενδυτικού νόμου (ΟΠΣ ΙΕ και του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων - Επενδυτικός Νόμος).

4.     Τμήμα Ενημέρωσης και Νομικών Θεμάτων

Αντικείμενο του τμήματος αποτελεί η επεξεργασία και κατάρτιση των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων. Η έκδοση ενημερωτικών εντύπων και υποδειγμάτων εντύπων για την υποβολή νέων επενδυτικών προτάσεων. Η παρακολούθηση των θεμάτων  της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την παροχή κινήτρων στις ιδιωτικές επενδύσεις.

5.     Τμήμα Φορολογικών Κινήτρων 

Το τμήμα ασχολείται με την επιτελική παρακολούθηση και υποστήριξη της εφαρμογής των φορολογικών κινήτρων του Επενδυτικού Νόμου η διαχείριση των οποίων αποτελεί αρμοδιότητα των φορολογικών αρχών.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/03/2013