Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 ΥΠΑΝ - Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας έχει οριστεί ως Ενδιάμεσος Φορέας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" για τη διαχείριση δράσεων αρμοδιότητάς της με σχετική απόφαση.

Από τις υφιστάμενες διευθύνσεις του οργανογράμματος η διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ασκείται από τις Διευθύνσεις  

  • Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων
  • Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης
  • Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας
  • Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων

1.      Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων

Η οργάνωση και οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων καθορίζονται στο άρθρο 3 του ΠΔ 248/1989. Η διεύθυνση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται από τους φορείς. Επιπλέον, παρακολουθεί την υλοποίηση των εγκεκριμένων έργων και αξιολογεί, με τη συμβολή ειδικών εμπειρογνωμόνων, τα αποτελέσματα τους.

Η διεύθυνση διαρθρώνεται σε τρία (3) τμήματα ως εξής:

Τμήμα Α - Αξιολόγησης Ερευνητικών Προγραμμάτων:

Το τμήμα είναι αρμόδιο για την έκδοση προσκλήσεων στα πλαίσια του Προγράμματος Ανάπτυξης Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΕΤ), την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται στα πλαίσια αυτών και την ένταξη τους στο ΠΑΕΤ. Επίσης καταρτίζει τους στόχους των ετήσιων ερευνητικών προγραμμάτων και εισηγείται σχετικά στο Συμβούλιο Προγραμματισμού.

Τμήμα Β - Ανάθεσης και Παρακολούθησης Ερευνητικών Προγραμμάτων:

Το τμήμα είναι αρμόδιο για την κατάρτιση και παρακολούθηση των συμβάσεων ανάθεσης ερευνητικών έργων (εκτός των έργων του ΠΑΒΕ και των Συντονισμένων Προγραμμάτων). Παρακολουθεί την εκτέλεση των ερευνητικών έργων και για την αξιολόγηση των ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων.

Συνεργάζεται με την Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης και το Αυτοτελές Τμήμα Εκδόσεων, Συνεδρίων και Εκθέσεων για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών έργων και προγραμμάτων.

Τμήμα Γ - ΠΑΒΕ και Συντονισμένα Προγράμματα:

Το τμήμα είναι αρμόδιο για την έκδοση προκηρύξεων στα πλαίσια του ΠΑΒΕ και των Συντονισμένων Προγραμμάτων, μεριμνά για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται στα πλαίσια αυτών και την ένταξη τους στο ΠΑΕΤ. Επίσης καταρτίζει τους στόχους των ετήσιων ερευνητικών προγραμμάτων και εισηγείται σχετικά στο Συμβούλιο Προγραμματισμού. Παρακολουθεί την εκτέλεση των προγραμμάτων και τον συντονισμό και συνεργασία των ερευνητικών ομάδων με τον φορέα - χρήστη των αποτελεσμάτων.

Συνεργάζεται με την Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης και το Αυτοτελές Τμήμα Εκδόσεων, Συνεδρίων και Εκθέσεων για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των παραπάνω προγραμμάτων.

2.      Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Η οργάνωση και οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνολογικής Ανάπτυξης καθορίζονται στο άρθρο 3 του ΠΔ 147/94. Η διεύθυνση προωθεί προγράμματα μεταφοράς τεχνολογίας και υποστηρίζει δράσεις για τη διάχυση του τεχνολογικού πολιτισμού στην κοινωνία. Επίσης ιδρύει και εποπτεύει τεχνολογικούς φορείς και αξιολογεί ιδιωτικές επενδύσεις παραγωγής προϊόντων εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας καθώς και επιχειρηματικών σχεδίων. Αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:

Τμήμα Α - Μεταφοράς Τεχνολογίας

Το τμήμα είναι αρμόδιο για τη μελέτη και εισήγηση προτάσεων και μέτρων για την εξειδίκευση της τεχνολογικής πολιτικής σε θέματα διεθνούς μεταφοράς τεχνολογίας και τη βελτίωση της διαπραγματευτικής ικανότητας των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και επιχειρήσεων σχετικά με την αγορά και χρήση ξένης τεχνολογίας και καταρτίζει πρότυπα συμβάσεων.

Παρακολουθεί και συμμετέχει στις δραστηριότητες διεθνών οργανισμών που μελετούν θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και μελετά τις επιπτώσεις της διεθνούς τεχνολογικής ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνολογίας στην ελληνική βιομηχανία και κοινωνία.

Διαχειρίζεται τις διακρατικές συμβάσεις τεχνικής βοήθειας και παρακολουθεί τις παρόμοιες συμβάσεις ανάμεσα σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.

Τμήμα Β - Τεχνολογίας και Τεχνολογικής Υποδομής

Το τμήμα εισηγείται μέτρα και μεριμνά για την τεχνολογική και εμπορική αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των πάσης φύσεως ερευνητικών έργων, που χρηματοδοτούνται από το ΠΑΕΤ και των τεχνολογικών προγραμμάτων εποπτευομένων ερευνητικών φορέων, καθώς και για την ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών και την υποστήριξη συναφών προγραμμάτων.

Εποπτεύει φορείς τεχνολογικής υποστήριξης διαφόρων κλάδων της εθνικής οικονομίας, καθώς και τον Οργανισμό Βιομηχανικής ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).

Εισηγείται μέτρα και υποστηρίζει μηχανισμούς για την αξιοποίηση του επιστημονικού προσωπικού και για την ανάπτυξη ή προσαρμογή εξειδικευμένων εργαστηρίων για τη διεξαγωγή τόσο εφαρμοσμένης έρευνας όσο και ελέγχων, εξετάσεων και δοκιμών, που εξυπηρετούν τις βιομηχανικές και άλλες παραγωγικές ανάγκες.

Παρακολουθεί τις δραστηριότητες κρατικών και διεθνών οργανισμών σε θέματα τεχνολογικής καινοτομίας και δημιουργεί και προωθεί οδηγούς για βιομηχανίες και επιχειρήσεις σε θέματα τεχνολογικής αιχμής.

Παρακολουθεί τις εξαγορές ελληνικών επιχειρήσεων από ξένες ή και ξένων από ελληνικές και εισηγείται προς τις επιπτώσεις τους στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.

Τμήμα Γ - Τεχνολογικής Πληροφόρησης Επιμόρφωσης και Πολιτισμού

Μεριμνά για τη διάδοση των αποτελεσμάτων ερευνητικών και τεχνολογικών έργων και αναπτυξιακών προγραμμάτων, που χρηματοδοτούνται από το ΠΑΕΤ, στην επιστημονική κοινότητα, στους τεχνολογικούς φορείς και στο Δημόσιο Τομέα.

Μεριμνά για τη συγκέντρωση, την οργάνωση και τη διάχυση και προβολή επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών. Συμβάλλει με κάθε πρόσφορο μέσο στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης.

Εισηγείται για το περιεχόμενο σπουδών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές ανάγκες της χώρας και σχεδιάσει προγράμματα τεχνολογικής εκπαίδευσης και εισηγείται για τη χορήγηση υποτροφιών.

Γραφείο ΕΥΡΗΚΑ

Το γραφείο είναι αρμόδιο σε επίπεδο χώρας για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία ΕΥΡΗΚΑ (πλαίσιο συνεργασίας σε προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε τομείς υψηλής τεχνολογίας για την παραγωγή νέων προϊόντων τεχνικών και υπηρεσιών). Στο πλαίσιο αυτό εκπροσωπεί τη χώρα στο ΕΥΡΗΚΑ, παρέχει πληροφορίες στην ελληνική βιομηχανική, επιστημονική και ερευνητική κοινότητα σχετικά με τις δραστηριότητες και τα διεθνή βιομηχανικά προγράμματα ΕΥΡΗΚΑ, δέχεται προτάσεις ελληνικής συμμετοχής, σε προγράμματα ΕΥΡΗΚΑ και φροντίζει για την αξιολόγησή τους. Εισηγείται το διορισμό εκπροσώπων και εμπειρογνωμόνων στα όργανα, τις δραστηριότητες και τα προγράμματα ΕΥΡΗΚΑ.

3.      Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας καθορίζονται στο άρθρο.

Η διεύθυνση διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:

Τμήμα Α - Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Το τμήμα παρακολουθεί τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων συγχρηματοδότησης ελληνικών ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων από την ΕΕ, καθώς και για την εκπλήρωση των Ελληνικών υποχρεώσεων απέναντί της.

Ενημερώνει, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Εκδόσεων, Συνεδρίων και Εκθέσεων την ελληνική επιστημονική κοινότητα σχετικά με τα προκηρυσσόμενα ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα της ΕΕ και μεριμνά για τη μεγαλύτερη δυνατή ελληνική συμμετοχή. Συνεργάζεται με τους καθ ύλην αρμόδιους φορείς για την προώθηση της συγχρηματοδότησης μεγάλων έργων επιστημονικής και τεχνολογικής υποδομής από την ΕΕ και παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία των έργων αυτών και το βαθμό της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων της χώρας προς την ΕΕ.

Τμήμα Β - Διακρατικών Σχέσεων

Το τμήμα είναι αρμόδιο για θέματα διακρατικών σχέσεων. Στο πλαίσιο αυτό Μελετά και εισηγείται μέτρα για την συμμετοχή της χώρας σε διακρατικές συμφωνίες και διμερείς ή πολυμερείς συνεργασίες και καταρτίζει διμερείς ή πολυμερείς διακρατικές συμφωνίες επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας και φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές. Παρακολουθεί την πραγματοποίηση των διακρατικών συμφωνιών, των κοινών ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και την ενδεχόμενη χρηματοδότηση τους από ελληνικούς φορείς.

Ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς και σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Εκδόσεων, Συνεδρίων και Εκθέσεων την ελληνική επιστημονική κοινότητα σχετικά με τις επιστημονικές και τεχνολογικές δραστηριότητες στα πλαίσια διακρατικών συμφωνιών, μεριμνά για τη μεγαλύτερη δυνατή ελληνική συμμετοχή και προπαρασκευάζει τις ελληνικές προτάσεις για την κατάρτιση ετήσιων ή πολυετών προγραμμάτων συνεργασίας στα πλαίσια των διακρατικών συμφωνιών.

Τμήμα Γ - Διεθνών Οργανισμών

Το τμήμα Διεθνών Οργανισμών είναι αρμόδιο για την πολιτική και στρατηγική της συμμετοχής της χώρας σε διεθνείς επιστημονικούς και τεχνολογικούς οργανισμούς και τη λήψη μέτρων για την αξιοποίηση της συμμετοχής αυτής.Ενημερώνει, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Εκδόσεων, Συνεδρίων και Εκθέσεων την ελληνική επιστημονική κοινότητα σχετικά με τις επιστημονικές και τεχνολογικές δραστηριότητες των Διεθνών Οργανισμών και μεριμνά για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση τους. Φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή της Ελλάδας σε Διεθνείς Οργανισμούς.

Γραφείο Πληροφοριών

Το γραφείο πληροφοριών είναι αρμόδιο για την παροχή στους ενδιαφερόμενους πληροφοριών για το αντικείμενο και τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης, καθώς και για τη δυνατότητα χρηματοδότησης ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων από πήγες του εξωτερικού

4.      Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων καθορίζονται στο άρθρο 5 του ΠΔ 147/94 (ΦΕΚ Α/99). Το Αυτοτελές Τμήμα εισηγείται τις διαδικασίες αξιολόγησης των προτάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και συντονίζει την εφαρμογή τους, καταρτίζει τις υπουργικές αποφάσεις και τις αντίστοιχες συμβάσεις ανάθεσης των προς ένταξη έργων αρμοδιότητάς του. Εισηγείται μέτρα και διαδικασίες για την παρακολούθηση προόδου των προγραμμάτων, την παραλαβή, την αξιολόγηση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων τους και συντονίζει την εφαρμογή τους.

Συντάσσει τους χρηματοδοτικούς πίνακες, τις εκθέσεις προόδου του προγράμματος και καταρτίζει τους σχετικούς δείκτες παρακολούθησης. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΘΟ και της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ταχύτερη και αρτιότερη εκτέλεση και αξιολόγηση των προγραμμάτων.

Υποστηρίζει τη λειτουργία των Επιτροπών Παρακολούθησης των Διαρθρωτικών Προγραμμάτων.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/03/2013