Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) συστάθηκε με την ΚΥΑ με αρ. 3851/ΕΥΣ 524 (ΦΕΚ 333, τ.Β, 29/2/08). Αποστολή της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) είναι η νομική και θεσμική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης στο συντονισμό της εφαρμογής των πολιτικών συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, μεριμνώντας για την έκδοση των αναγκαίων κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών για τη διαχείριση και εφαρμογή τους, σύμφωνα με το Ν. 3614/2007 και τους Κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων.

Η δομή και οι αρμοδιότητές της προσδιορίζονται στην παραπάνω ΚΥΑ.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29/01/2010