Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) συστάθηκε με την ΚΥΑ με αρ. 10195/ΔΙΟΕ 144/23.3.2001 (ΦΕΚ Β΄ 340/28.3.2001). Η ΕΥ ΟΠΣ ασκεί αρμοδιότητες για τις ανάγκες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ), του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) και των Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΙΕ). Η δομή και οι αρμοδιότητές της προσδιορίζονται στην ΚΥΑ με αρ. 36844/ΟΠΣ 887/6.8.2008.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29/01/2010