Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Δ.II.5. Παρακολούθηση μετά την ολοκλήρωση της πράξης 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Βασικά βήματα 

  1. Εξέταση τήρησης υποχρεώσεων δικαιούχου
  2. Επιβολή κυρώσεων

Για να δείτε το διάγραμμα ροής της διαδικασίας πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τo διάγραμμα ροής της διαδικασίας σε αρχείο pdf πατήστε εδώ

Περιγραφή διαδικασίας  

1. Εξέταση τήρησης υποχρεώσεων δικαιούχου

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στην τήρηση των όρων που προβλέπονται στην απόφαση χρηματοδότησης - ένταξης πράξης / σύμβαση που υπογράφει με τη ΔΑ ή τον ΕΦΔ. Συμπληρωματικά των δεσμεύσεων που αναλαμβάνει κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 (άρθρο 57§1), ο δικαιούχος επενδυτής υποχρεούται στη διασφάλιση ότι «…εντός πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της πράξης ή εντός τριών (3) ετών από την ολοκλήρωση της πράξης στα κράτη µέλη που έχουν επιλέξει να μειώσουν αυτό το χρονικό όριο για τη διατήρηση μιας επένδυσης ή θέσεων απασχόλησης που έχει δημιουργήσει μια ΜΜΕ, η εν λόγω πράξη δεν έχει υποστεί σημαντική τροποποίηση:

α) η οποία επηρεάζει τη φύση της ή τους όρους υλοποίησής της ή παρέχει αδικαιολόγητο πλεονέκτημα σε επιχείρηση ή δημόσιο φορέα, και

β) η οποία απορρέει είτε από αλλαγή στη φύση της κυριότητας στοιχείου υποδομής, είτε από την παύση της παραγωγικής δραστηριότητας.»

Ενδεικτικά, αναφέρεται η τήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας, των παγίων περιουσιακών στοιχείων της επένδυσης που έχουν επιχορηγηθεί, εκτός αν αυτά τα στοιχεία έχουν αντικατασταθεί από άλλα τουλάχιστον ισοδύναμου αποτελέσματος, του αριθμού των δημιουργημένων νέων θέσεων απασχόλησης, του φακέλου της πράξης με όλα τα παραστατικά / δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της επένδυσης (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα), των δράσεων δημοσιότητας, όπως η ανάρτηση αναμνηστικής πλάκας κλπ.

Η παρακολούθηση της τήρησης των ανωτέρω και λοιπών δεσμεύσεων των δικαιούχων των ενισχύσεων, όπως καθορίζονται στο εκάστοτε καθεστώς ενίσχυσης, γίνεται είτε με διοικητική επαλήθευση βάσει των υποβληθέντων από το δικαιούχο δικαιολογητικών ή βάσει διασταύρωσης στοιχείων βάσεων δεδομένων, είτε με δειγματοληπτική επιτόπια επαλήθευση.

Για τη διοικητική επαλήθευση ο δικαιούχος ενδεικτικά μπορεί να κληθεί να υποβάλλει: 

  • δημοσιευμένο ισολογισμό ή δήλωση φορολογίας στην περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμού
  • κατάσταση εργαζομένων που έχει κατατεθεί στην εφορία (δήλωση Ε7), ετήσια κατάσταση μισθοδοσίας, ή άλλα κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα, εφόσον η δημιουργία απασχόλησης αποτελεί όρο της απόφασης ένταξης / σύμβασης.
  • υπεύθυνη δηλώσεις τήρησης των δεσμεύσεων που προβλέπει το καθεστώς ενίσχυσης.

Τα ανωτέρω ελέγχονται από τη ΔΑ και αρχειοθετούνται στο Φάκελο της Πράξης, και ενδεχομένως στο ΟΠΣ.

2. Επιβολή κυρώσεων

Σε περίπτωση διαπίστωσης της μη τήρησης των ανωτέρω, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τους όρους της απόφασης χρηματοδότησης – ένταξης πράξης / σύμβασης κυρώσεις, όπως η αναλογική μείωση ή επιστροφή της καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης. Για την ανάληψη τέτοιων ενεργειών, αρχικά ενημερώνεται ο δικαιούχος επενδυτής και γίνεται σύσταση με δυνατότητα ανάληψης διορθωτικής κίνησης από την πλευρά του. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του επενδυτή, η ΔΑ ή ο ΕΦΔ ενεργεί αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση της πράξης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/02/2010