Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Δ.III.5. Παρακολούθηση αποτελεσμάτων επαλήθευσης 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Βασικά βήματα  

  1. Καταγραφή συστάσεων
  2. Εξέταση στοιχείων τεκμηρίωσης της συμμόρφωσης του Δικαιούχου με τις συστάσεις
  3. Κλείσιμο συστάσεων – επιβολή κυρώσεων

Για να δείτε το διάγραμμα ροής της διαδικασίας πατήστε εδώ  

Για να κατεβάσετε τo διάγραμμα ροής της διαδικασίας σε αρχείο pdf πατήστε εδώ

Περιγραφή Διαδικασίας 

1. Καταγραφή συστάσεων

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ σε συνέχεια επαλήθευσης που διενεργεί και εφόσον προκύπτουν συστάσεις προς το Δικαιούχο καταγράφει τις συστάσεις αυτές στο ειδικό έντυπο Πίνακας Παρακολούθησης Συστάσεων με τη βοήθεια του οποίου γίνεται η παρακολούθηση των συστάσεων.

Στο ίδιο έντυπο καταγράφονται και οι συστάσεις που προκύπτουν από ελέγχους λοιπών ελεγκτικών οργάνων εθνικών ή κοινοτικών.

2. Εξέταση στοιχείων τεκμηρίωσης της συμμόρφωσης του Δικαιούχου με τις συστάσεις

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης του Δικαιούχου με τις συστάσεις που του απευθύνει η ΔΑ ή ο ΕΦΔ για συγχρηματοδοτούμενες πράξεις που υλοποιεί, γίνεται είτε διοικητικά με την αποστολή από τον Δικαιούχο σχετικών τεκμηρίων συμμόρφωσης, είτε με νέα επιτόπια επαλήθευση ανάλογα με τη φύση των συστάσεων.

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ παρακολουθεί το χρόνο που έχει δοθεί στο Δικαιούχο για τη συμμόρφωσή του με τις συστάσεις και ανάλογα με τη φύση των συστάσεων, είτε αξιολογεί διοικητικά τα τεκμήρια συμμόρφωσης που υποβάλλονται από το Δικαιούχο, είτε, εφόσον η επιβεβαίωση της συμμόρφωσης του Δικαιούχου με τις συστάσεις δεν μπορεί να γίνει διοικητικά, προχωρά σε επιτόπια επαλήθευση σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία.

3. Κλείσιμο συστάσεων – επιβολή κυρώσεων

Στην περίπτωση συμμόρφωσης η ΔΑ ή ο ΕΦΔ κλείνει τις συστάσεις κάνοντας τις σχετικές καταχωρήσεις στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν ανταποκριθεί στην απαίτηση για παροχή τεκμηρίων συμμόρφωσης ή αν από τα τεκμήρια που υπέβαλλε διαπιστώνεται μη συμμόρφωση του Δικαιούχου με τις συστάσεις, τότε η ΔΑ ή ο ΕΦΔ, ανάλογα με τη σοβαρότητα των ευρημάτων για τα οποία απευθύνθηκαν συστάσεις, μπορεί να προχωρήσει σε εισήγηση για την επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης, την αναστολή χρηματοδότησης της πράξης ή και την ανάκληση της Απόφασης Ένταξης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 03/12/2009