Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Εθνικός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Ο εθνικός αναπτυξιακός σχεδιασμός είναι αποτέλεσμα μίας απαιτητικής προσπάθειας σύνθεσης προτάσεων και συγκερασμού προτεραιοτήτων και καλύπτει μια πολυεπίπεδη προσέγγιση που αγγίζει τις συνολικές αναπτυξιακές επιλογές της οικονομίας και της κοινωνίας της χώρας, τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οικονομική συγκυρία και τις αντικειμενικές δυνατότητες αποτελεσματικής και αποδοτικής υλοποίησης των έργων.

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σχεδιασμού πραγματοποιήθηκε μια ευρύτατη διαβούλευση, επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και συναίνεση στη διαμόρφωση των στρατηγικών επιλογών που θα οδηγήσουν στην επίτευξη ενός μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού οράματος για τη χώρα.

Η διατύπωση της πρότασης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2007-2013 και ο συντονισμός των διαδικασιών εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Το ΕΣΠΑ διαμορφώθηκε σε συνεργασία με τα καθ΄ ύλην αρμόδια Υπουργεία, τις Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο μιας ενδυναμωμένης εταιρικής σχέσης η οποία βασίστηκε στην αρχή της διαφάνειας.

Τα κυριότερα ορόσημα στο πλαίσιο της διαβούλευσης και του αναπτυξιακού προγραμματισμού ήταν:

 • η αποστολή της 1ης Εγκυκλίου,
 • ο προσδιορισμός των οργάνων και τα επίπεδα κατάρτισης του ΕΣΠΑ,
 • η 2η Εγκύκλιος,
 • η υποβολή 34 αναλυτικών προτάσεων Υπουργείων και Περιφερειών με τις βασικές αναπτυξιακές επιλογές τους,
 • οι ειδικές θεματικές συναντήσεις με τα Υπουργεία, τις Περιφέρειες και με τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους,
 • τα Περιφερειακά Αναπτυξιακά Συνέδρια,
 • η 3η Εγκύκλιος με την οποία εξειδικεύονταν οι αρχές που διέπουν τη δομή και το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,
 • η ειδική Τεχνική Οδηγία με τη δομή, το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία κατάρτισης των ΕΠ,
 • η 4η Εγκύκλιος και
 • τα Εθνικά Αναπτυξιακά Συνέδρια.

Σε όλο αυτό το διάστημα υπήρχε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους, στο σχεδιασμό, φορείς και εταίρους και επεξεργασία των σχολίων που ελήφθησαν από αυτούς με στόχο την ενσωμάτωση των προτάσεών τους στο υπό διαμόρφωση ΕΣΠΑ. Στην πλειονότητα των ανωτέρω ενεργειών συμμετείχαν ως παρατηρητές ή εισηγητές εκπρόσωποι των Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τους οποίους περιοδικά οργανώνονταν και επιμέρους άτυπες συναντήσεις εργασίας.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/07/2010