Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Σχετικοί σύνδεσμοι


 ΠΕΠ Αττικής 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2007-2013 είναι ένα από τα 5  Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα τα οποία μαζί με τα 8 Τομεακά και τα 12 Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγκροτούν το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2007-2013.

Το αναπτυξιακό όραμα  της χωρικής ενότητας γι’ αυτή την προγραμματική περίοδο συμπυκνώνεται στην «Ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Περιφέρειας Αττικής ως Ευρωπαϊκής Μητρόπολης στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου»

Για την επίτευξή του στο χρονικό πλαίσιο της 4ης Προγραμματικής Περιόδου απαιτείται η υλοποίηση μιας σειράς παρεμβάσεων από το ΠΕΠ που σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της Ολυμπιακής κληρονομιάς, αλλά και τις παρεμβάσεις και άλλων τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, θα βελτιώσουν την ελκυστικότητα της Αθήνας και θα την επανατοποθετήσουν
στον κατάλογο των πόλεων που αποτελούν διεθνή επιχειρηματικά κέντρα.

Στόχοι του Προγράμματος είναι οι εξής:

  1. Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως Διεθνές Επιχειρηματικό κέντρο
  2. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μέσω της ενθάρρυνσης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και της διάδοσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης
  3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής και προστασία του περιβάλλοντος
  4. Δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας

Η χρηματοδότηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 3,561 δισ Ευρώ ενώ η Κοινοτική Συμμετοχή σε 2,438 δις Ευρώ και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/03/2010