Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Σχετικοί σύνδεσμοι


 ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου είναι ένα από τα 5 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα τα οποία μαζί με τα 8 Τομεακά και τα 12 Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγκροτούν το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2007-2013.

Το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα προβλέπει αναπτυξιακές παρεμβάσεις στη χωρική ενότητα 3 διοικητικών περιφερειών: της Κρήτης, του Νοτίου και του Βορείου Αιγαίου.

Η χωρική αυτή ενότητα διαμορφώνει λειτουργικά ένα νησιώτικο χώρο που αποτελείται από 90 και πλέον νησιά (μικρά, μεσαία, μεγάλα), χαρακτηρίζεται από προβλήματα - ιδιαιτερότητες και ευκαιρίες - δυνατότητες που διαμορφώνουν ένα σύνθετο αναπτυξιακό περιβάλλον σε ευρωπαϊκό και μεσογειακό επίπεδο.

Η αναπτυξιακή στρατηγική της Χωρικής Ενότητας «Κρήτης - Νήσων Αιγαίου» για την περίοδο 2007-13 στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες:

 • ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της χωρικής ενότητας,
 • διασφάλιση ενός σύγχρονου και άνετου επιπέδου ποιότητας ζωής για τους κατοίκους της

οι οποίοι καθορίζουν και το γενικό αναπτυξιακό όραμα της Χωρικής Ενότητας που συνοψίζεται στην:

 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάδειξη της ελκυστικότητας της Χωρικής Ενότητας «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» σε συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης.

Σημαντικό μέρος της αναπτυξιακής στρατηγικής της χωρικής ενότητας θα υλοποιηθεί μέσω των παρεμβάσεων του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-13 οι στρατηγικές παρεμβάσεις του οποίου καλύπτουν του παρακάτω οκτώ γενικούς στόχους:

 1. Βελτίωση της προσπελασιμότητας (ενδοπεριφερειακής και διαπεριφερειακής).
 2. Διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
 3. Ενσωμάτωση της αειφορίας στις αναπτυξιακές επιλογές και παρεμβάσεις, σε συνδυασμό με την προστασία του ευαίσθητου φυσικού περιβάλλοντος. 
 4. Ανάπτυξη  της  κοινωνίας της γνώσης  και  ενδυνάμωση  των εξωστρεφών συνεργασιών.
 5. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, καλλιέργεια της καινοτομίας, προσέλκυση επενδύσεων   υψηλής   προστιθέμενης   αξίας   και   δημιουργία   νέων   θέσεων εργασίας.
 6. Συνδυασμένη αξιοποίηση των τουριστικών και πολιτισμικών πόρων.
 7. Αντιμετώπιση  των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων  και  των  αναπτυξιακών ιδιαιτεροτήτων.
 8. Ενίσχυση  των τάσεων  δικτύωσης  μεταξύ  αστικών  κέντρων της χωρικής ενότητας και ανάδειξη πόλων ανάπτυξης.

Η χρηματοδότηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης – Νήσων Αιγίου για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 1.325.000.178 € (ποσό συνολικής δημόσιας δαπάνης) εκ του οποίου τα 871.300.178 € αντιπροσωπεύουν την Κοινοτική Συνδρομή.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/03/2010