Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013 είναι ένα από τα 5 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα τα οποία μαζί με τα 8 Τομεακά και τα 12 Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγκροτούν το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2007-2013.

Η χωρική ενότητα εφαρμογής του περιλαμβάνει τρεις περιφέρειες που ανήκουν στον Αμιγή Στόχο 1 και παρουσιάζουν και οι τρεις ΑΕΠ μικρότερο του 75% του μέσου κοινοτικού όρου.

Το αναπτυξιακό όραμα  της χωρικής ενότητας γι’ αυτή την προγραμματική περίοδο συμπυκνώνεται στην «εντατικοποίηση των προσπαθειών για επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης και πραγματική σύγκλιση με τις προηγμένες ελληνικές περιφέρειες».

Οι δράσεις του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων συστηματοποιούνται σε τρεις γενικούς στόχους οι οποίοι είναι οι εξής:

  1. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υποδομών προσπελασιμότητας
  2. Ψηφιακή σύγκλιση με την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και τόνωση της επιχειρηματικότητας
  3. Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

Η χρηματοδότηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 1,14 δις Ευρώ (ποσό συνολικής δημόσιας δαπάνης) εκ των οποίων τα 914 εκατ. Ευρώ είναι η Κοινοτική Συμμετοχή και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/03/2010