Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Οργανωτική δομή Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Για τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

  • Μακεδονίας - Θράκης
  • Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων
  • Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
  • Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου
  • Αττικής

ορίζεται ως διαχειριστική αρχή στο άρθρο 6, παράγραφος 2 του Ν. 3614/2007, η Εθνική Αρχή Συντονισμού.

Ειδικότερα στην ΚΥΑ με αρ. 3850/ΕΥΣ 523 (ΦΕΚ 333/Β/29.2.2008), ορίζεται ως διαχειριστική αρχή των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΕΕΠ).

Με βάση την ίδια ΚΥΑ οι αρμοδιότητες διαχείρισης ασκούνται από την Μονάδα Ε Διαχείρισης Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Η διαχείριση των πράξεων κρατικών ενισχύσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αναλαμβάνεται από Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης. 

Η Μονάδα Δ΄ Ανταγωνισμού και Κρατικών Ενισχύσεων παρακολουθεί την υλοποίηση των δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και έχει την ευθύνη για τη διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων των ΠΕΠ.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/03/2013