Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Δ.III.2. Προγραμματισμός επιτόπιων επαληθεύσεων 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Βασικά βήματα 

  1. Προσδιορισμός του πληθυσμού πράξεων και υποέργων προς επιτόπια επαλήθευση
  2. Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος επιτόπιων επαληθεύσεων
  3. Εξασφάλιση πόρων υλοποίησης του προγράμματος επαληθεύσεων
  4. Έγκριση – Κοινοποίηση ετήσιου προγράμματος επαληθεύσεων
  5. Παρακολούθηση της Υλοποίησης του Προγράμματος Επαληθεύσεων

Για να δείτε το διάγραμμα ροής της διαδικασίας πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τo διάγραμμα ροής της διαδικασίας σε αρχείο pdf πατήστε εδώ  

Περιγραφή Διαδικασίας

1. Προσδιορισμός του πληθυσμού πράξεων και υποέργων προς επιτόπια επαλήθευση

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος επαληθεύσεων θα πρέπει να συγκεντρώσει μέσω του ΟΠΣ το σύνολο των πράξεων και υποέργων αρμοδιότητάς του, ανά άξονα προτεραιότητας, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες και βρίσκεται σε εξέλιξη το φυσικό αντικείμενό τους και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί απόφαση ολοκλήρωσης. Έτσι προσδιορίζεται το σύνολο των πράξεων και υποέργων (πληθυσμός) από τα οποία θα πρέπει να γίνει η επιλογή για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος.

2. Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος επιτόπιων επαληθεύσεων

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ, στην αρχή κάθε έτους, καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα επιτόπιων επαληθεύσεων . Στο πρόγραμμα αυτό προσδιορίζονται: 

  • οι πράξεις που θα πρέπει οπωσδήποτε να επαληθευθούν στο έτος αναφοράς (π.χ. πράξεις σημαντικού προϋπολογισμού, πράξεις που παρουσίασαν προβλήματα και απαιτείται επιτόπια επαλήθευση, πράξεις που θα ολοκληρωθούν εντός του έτους και δεν έχουν επαληθευτεί επιτοπίως τα προηγούμενα έτη),
  • οι πράξεις και τα υποέργα που επιλέγονται να επαληθευτούν επιτοπίως με βάση τη μέθοδο δειγματοληψίας και επιλογής δείγματος που αναφέρεται στη Διαδικασία III_3 και στον Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. Η επιλογή των προς έλεγχο πράξεων και υποέργων μπορεί να επικαιροποιείται με το πέρας του πρώτου τριμήνου ή εξαμήνου.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία καταρτίζεται το ετήσιο Πρόγραμμα Επιτόπιων Επιθεωρήσεων με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου (Πρόγραμμα Επιτόπιων Επαληθεύσεων), όπου προσδιορίζονται οι πράξεις και τα υποέργα που θα επαληθευτούν επιτοπίως  κατά το τρέχον έτος

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ τηρεί τα αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη μέθοδο επιλογής πράξεων και καθορίζουν τις πράξεις ή τα υποέργα που επιλέγονται προς επαλήθευση. 

3. Εξασφάλιση πόρων υλοποίησης του προγράμματος επαληθεύσεων

Με βάση τον αριθμό και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των προς επαλήθευση πράξεων, όπως το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, η χωρική διασπορά, κλπ, εκτιμώνται οι συνολικές απαιτήσεις πόρων για την υλοποίηση του προγράμματος επαληθεύσεων (ανθρώπινοι πόροι, κόστος διενέργειας επαληθεύσεων, κλπ)

Εάν απαιτείται, ο Προϊστάμενος της ΔΑ ή του ΕΦΔ μεριμνά για την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων από την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες.

4. Έγκριση - Κοινοποίηση ετήσιου προγράμματος επαληθεύσεων

Το Πρόγραμμα Επιτόπιων Επαληθεύσεων εγκρίνεται από τον Ειδικό ή Γενικό Γραμματέα που προΐσταται της ΔΑ ή του ΕΦΔ ή του εξουσιοδοτημένου προϊσταμένου της ΔΑ ή του ΕΦΔ και κοινοποιείται στην Εθνική Αρχή Συντονισμού, στην Αρχή Πιστοποίησης και στην ΕΔΕΛ.  

5. Παρακολούθηση της Υλοποίησης του Προγράμματος Επαληθεύσεων

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας μονάδας της ΔΑ ή του ΕΦΔ παρακολουθεί συστηματικά την ορθή εκτέλεση του προγράμματος επιτόπιων επαληθεύσεων λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίησή του.

Το πρόγραμμα αναθεωρείται, εφόσον απαιτείται και μετά από έγκριση του Ειδικού ή Γενικού Γραμματέα ή του εξουσιοδοτημένου προϊσταμένου της ΔΑ ή του ΕΦΔ, με το πέρας του πρώτου τριμήνου ή εξαμήνου με βάση τυχόν νέα δεδομένα στην υλοποίηση των πράξεων όπως:

τα ευρήματα ελέγχων άλλων ελεγκτικών οργάνων,
την αναγκαιότητα διενέργειας επιπρόσθετων ή έκτακτων επαληθεύσεων, η οποία προκύπτει από τα ευρήματα των επαληθεύσεων, από την παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων ή από καταγγελίες κλπ.

Παραγόμενα Έντυπα

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 03/12/2009