Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Δ.III.4. Επιτόπια επαλήθευση πράξης 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Βασικά βήματα 

 1. Ορισμός οργάνου επαλήθευσης
 2. Προετοιμασία για την επαλήθευση πράξης
 3. Ενημέρωση δικαιούχου για την επιτόπια επαλήθευση
 4. Επιτόπια επαλήθευση πράξης
 5. Σύνταξη / έγκριση έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης
 6. Ενημέρωση Δικαιούχου
 7. Καταχώρηση πορισμάτων στο Ο.Π.Σ.

Για να δείτε το διάγραμμα ροής της διαδικασίας πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τo διάγραμμα ροής της διαδικασίας σε αρχείο pdf πατήστε εδώ

Περιγραφή Διαδικασίας

1. Ορισμός οργάνου επαλήθευσης

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ με βάση το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα επιτόπιων επαληθεύσεων ή μετά τη διαπίστωση ανάγκης διενέργειας έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης λόγω ενδείξεων για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, εισηγείται τον ορισμό οργάνου επαλήθευσης.

Το όργανο επαλήθευσης ορίζεται με απόφαση του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα που προΐσταται της ΔΑ ή του ΕΦΔ ή του εξουσιοδοτημένου Προϊστάμενου της ΔΑ ή του ΕΦΔ. Η απόφαση ορισμού μπορεί να ταυτίζεται με την απόφαση ή την εντολή μετακίνησης στελέχους/ων της ΔΑ ή του ΕΦΔ για τη διενέργεια της επιτόπιας επαλήθευσης. Στην Απόφαση Ορισμού Οργάνου Επαλήθευσης ορίζονται:

 • Το άτομο ή τα άτομα που συμμετέχουν στην επιτόπια επαλήθευσης (στελέχη της ΔΑ/ΕΦΔ ή/και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες),
 • το αντικείμενο της επιτόπιας επαλήθευσης (η πράξη και τα υποέργα που θα επαληθευτούν επιτοπίως),
 • ο χρόνος διενέργειας της επαλήθευσης.

2. Προετοιμασία για την επαλήθευση πράξης

Η προετοιμασία συνίσταται στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων που αφορούν στην προς επαλήθευση πράξη και στα υποέργα αυτής, μέσω του ΟΠΣ και του φακέλου έργου που τηρεί η ΔΑ ή ο ΕΦΔ.

Επιπλέον στο στάδιο της προετοιμασίας προσδιορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να επαληθευτούν επιτοπίως, η επιβεβαίωση των οποίων δεν είναι δυνατή με διοικητικό έλεγχο. Τα προς επαλήθευση στοιχεία (σημεία ελέγχου) αποτυπώνονται στη Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης (Λ_8) η οποία προσαρμόζεται ανάλογα με το είδος της πράξης.

3. Ενημέρωση δικαιούχου για την επιτόπια επαλήθευση

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ ενημερώνει εγγράφως τον Δικαιούχο για την επικείμενη επαλήθευση, καθώς και για όλα τα στοιχεία και το προσωπικό που πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του οργάνου επαλήθευσης κατά την διάρκεια της επιτόπιας επαλήθευσης. Σε περιπτώσεις που είναι αδύνατον να αποδειχθεί η πραγματοποίηση του έργου μετά την ολοκλήρωσή του (π.χ. στις περιπτώσεις πράξεων κατάρτισης που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ) οι επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται χωρίς προειδοποίηση.

4. Επιτόπια επαλήθευση πράξης

Η επιτόπια επαλήθευση πραγματοποιείται στην έδρα του Δικαιούχου ή/και στον τόπο υλοποίησης της πράξης, εάν το φυσικό αντικείμενο της πράξης δεν είναι δυνατό να επαληθευτεί στην έδρα του Δικαιούχου.

Οι διενεργούμενες επιτόπιες επαληθεύσεις θα πρέπει να καλύπτουν τις διοικητικές, δημοσιονομικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές των πράξεων που δεν μπορούν να επαληθευτούν διοικητικά. Ειδικότερα κατά την επιτόπια επαλήθευση θα πρέπει να βεβαιωθεί:

(α)   ότι η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγματική και τεκμηριώνεται η ύπαρξη επαρκούς διαδρομής ελέγχου,

(β)   ότι οι πράξεις όντως εκτελούνται και τα παραδιδόμενα προϊόντα ή/και παρεχόμενες υπηρεσίες συμμορφώνονται προς τους όρους της αντίστοιχης νομικής δέσμευσης ή απόφασης χορήγησης ενίσχυσης

(γ)   η ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει ο δικαιούχος όσον αφορά τη φυσική και οικονομική πρόοδο της πράξης,

(δ)   η τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων συμπεριλαμβανομένων των κανόνων δημοσιότητας,

Η επιτόπια επαλήθευση πραγματοποιείται με βάση τη Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης, στην οποία αποτυπώνονται τα προς επαλήθευση στοιχεία και τα αποδεικτικά στοιχεία (έγγραφα κλπ.) βάσει των οποίων πραγματοποιείται η επαλήθευση καθώς και η τεκμηρίωση των όποιων αποκλίσεων. Η Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης συμπληρώνεται από το όργανο επαλήθευσης καταγράφοντας τα συγκεκριμένα στοιχεία που αποτέλεσαν αντικείμενο επιτόπιας επαλήθευσης και φυλάσσεται στο φάκελο του έργου. Κατά τη διενέργεια της επαλήθευσης συγκεντρώνονται όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να καταστεί δυνατή η τεκμηρίωση της επαλήθευσης.

Στην περίπτωση που η επαλήθευση διενεργείται μετά την υποβολή Έκθεσης Ολοκλήρωσης της πράξης  επιβεβαιώνεται και το λειτουργικό αποτέλεσμα αυτής.

5. Σύνταξη / έγκριση έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης

Με βάση τη συμπληρωμένη Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης και τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης το όργανο επαλήθευσης συντάσσει Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης βάσει τυποποιημένου εντύπου εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη διενέργειά της. Εφόσον κατά τη διάρκεια σύνταξης της έκθεσης θεωρηθεί σκόπιμο, το όργανο που διενήργησε την επαλήθευση δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία ο Δικαιούχος οφείλει να προσκομίσει.

Σε διακριτό μέρος της έκθεσης παρατίθενται:

 • οι λεπτομέρειες των επαληθεύσεων που διενεργήθηκαν και τα ευρήματα αυτών,
 • τα προτεινόμενα μέτρα (συστάσεις) για την αντιμετώπιση προβλημάτων που τυχόν διαπιστώθηκαν καθώς και η προθεσμία και ο τρόπος διαπίστωσης της συμμόρφωσης του δικαιούχου,
 • προτάσεις για την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων ή και την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών στην περίπτωση παρατυπίας.

Στην περίπτωση που προτείνεται η ανάκτηση των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης εγκρίνεται από τον αρμόδιο Ειδικό ή Γενικό Γραμματέα ή από τα εξουσιοδοτημένα όργανά του.

6. Ενημέρωση Δικαιούχου

Τα συμπεράσματα και οι συστάσεις της επαλήθευσης κοινοποιούνται εγγράφως στον κάθε ελεγχόμενο φορέα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, από την υπηρεσία που διενήργησε την επαλήθευση, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη σύνταξή της.

Στην περίπτωση που στο εγκεκριμένο πόρισμα της Έκθεσης Επιτόπιας Επαλήθευσης διαπιστώνεται παρατυπία ή μη επιλέξιμη δαπάνη εφαρμόζεται η Διαδικασία VΙ_1: Δημοσιονομικές Διορθώσεις.

Με βάση την εγκεκριμένη Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης και εφόσον σε αυτό προβλέπονται συστάσεις προς το δικαιούχο εφαρμόζεται η Διαδικασία ΙΙΙ_5 Παρακολούθηση Αποτελεσμάτων Επαλήθευσης και Ελέγχου.

7. Καταχώρηση πορισμάτων στο Ο.Π.Σ.

Η έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης η οποία περιλαμβάνει και τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης καταχωρίζεται στο ΟΠΣ εντός τριών ημερών από τη σύνταξή της.

Η έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης με τη λίστα επιτόπιας επαλήθευσης και τα συνημμένα αποδεικτικά στοιχεία, τα αποδεικτικά γνωστοποίησης της έκθεσης στο δικαιούχο κλπ, αρχειοθετούνται στο Φάκελο Έργου που τηρείται με ευθύνη της ΔΑ ή του ΕΦΔ.

Παραγόμενα Έντυπα

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 03/12/2009