Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Δ.IV.1. Πληρωμή Δικαιούχων Πράξεων 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Βασικά βήματα  

 1. Εγγραφή πράξης στο ΠΔΕ
 2. Διάθεση χρηματοδότησης πράξης
 3. Διενέργεια πληρωμών

Για να δείτε το διάγραμμα ροής της διαδικασίας πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τo διάγραμμα ροής της διαδικασίας σε αρχείο pdf πατήστε εδώ 
 
Περιγραφή Διαδικασίας

1. Εγγραφή πράξης στο ΠΔΕ

Για την πρώτη εγγραφή της πράξης στο ΠΔΕ η ΔΑ  ή ΕΦΔ κοινοποιεί, στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΟ, την απόφαση ένταξης της πράξης, η οποία αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΟ εκδίδει απόφαση προέγκρισης με την εγγραφή του έργου στην αντίστοιχη Συλλογική Απόφαση σύμφωνα με τα στοιχεία της απόφασης ένταξης.

Ο φορέας χρηματοδότησης της πρότασης συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία της απόφασης ένταξης στην πρότασή του για έκδοση Συλλογικής Απόφασης που υποβάλλει στο ΥΠΟΙΟ ή σε πρόταση τροποποίησής της.

Όσον αφορά τα επόμενα έτη υλοποίησης της πράξης, η διαδικασία η οποία ακολουθείται είναι η εξής:

Ο Δικαιούχος, με βάση τα στοιχεία έγκρισης της πράξης και των αντίστοιχων νομικών δεσμεύσεων (συνολικός προϋπολογισμός πράξης και ετήσια κατανομή του), όπως αυτά αναφέρονται στην απόφαση ένταξης και τα σχετικά Τεχνικά Δελτία Πράξης/Υποέργων, αιτείται στο Φορέα Χρηματοδότησης της πράξης (Υπουργείο, Περιφέρεια ή Νομαρχία) την εγγραφή της αντίστοιχης πίστωσης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο Φορέας χρηματοδότησης (Υπουργείο, Περιφέρεια ή Νομαρχία) συγκεντρώνει τα έργα που προβλέπονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό του και τα στοιχεία που οι επιμέρους Δικαιούχοι προτείνουν και συντάσσει πρόταση για την έκδοση της Συλλογικής Απόφασης την οποία αποστέλλει στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Οι αιτήσεις των Φορέων Χρηματοδότησης εξετάζονται ως προς τη συμβατότητα των στοιχείων τους με τις αποφάσεις ένταξης έργων που κοινοποιεί η ΔΑ στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΟ.

Για τα συνεχιζόμενα έργα που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, η πρόταση του φορέα χρηματοδότησης συνοδεύεται από τον σχετικό πίνακα της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, βάσει των όσων ορίζονται στις ετήσιες εγκυκλίους που εκδίδει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και αφορούν την σύνταξη του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Στην πρόταση εγγραφής της πράξης στη Συλλογική Απόφαση του Φορέα Χρηματοδότησης περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:

 • Η επωνυμία του Δικαιούχου
 • Ο τίτλος της πράξης, όπως αυτό αναφέρεται στην απόφαση ένταξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.
 • Ο εγκεκριμένος από τη ΔΑ προϋπολογισμός και ο επιμερισμός του σε επιλέξιμο και μη επιλέξιμο, όπου απαιτείται, καθώς και σε εθνική και κοινοτική συμμετοχή.
 • Η ετήσια κατανομή του προϋπολογισμού.
 • Το επιχειρησιακό πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται η πράξη.
 • Κωδικό MIS
 • Ο τρόπος χρηματοδότησης του έργου (άμεση ή έμμεση πληρωμή).

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων) ελέγχει τις προτάσεις των Φορέων Χρηματοδότησης. Ειδικότερα ελέγχονται οι αποφάσεις ένταξης των έργων, η συμφωνία των στοιχείων με τους πίνακες που αποστέλλουν οι Διαχειριστικές Αρχές και η συμβατότητα των αιτημάτων με τις προβλέψεις της εγκυκλίου που εκδίδει καθ’ έτος το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (αφορά στις περιπτώσεις συνεχιζόμενων έργων).

Μετά τον έλεγχο των προτάσεων των φορέων, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών εκδίδει τις Συλλογικές Αποφάσεις με τις οποίες εγγράφονται τα έργα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, βάσει της εισήγησης της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Η Συλλογική Απόφαση κοινοποιείται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στο Φορέα Χρηματοδότησης, το Δικαιούχο, τη ΔΑ ή τον ΕΦΔ, την Αρχή Πιστοποίησης, την Τράπεζα της Ελλάδος και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

2. Διάθεση χρηματοδότησης πράξης

(α) Αίτημα διάθεσης χρηματοδότησης

Για την λήψη χρηματοδότησης της πράξης, ο Δικαιούχος ή ο ΕΦΔ υποβάλλει αίτημα στον Φορέα Χρηματοδότησης της Πράξης, όπως αυτός έχει ορισθεί στην Απόφαση Ένταξης. 

(β) Αξιολόγηση αιτήματος και έγκριση διάθεσης χρηματοδότησης

Ο Φορέας Χρηματοδότησης αξιολογεί το αίτημα χρηματοδότησης ως προς την ύπαρξη πιστώσεων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων την τήρηση των εγκεκριμένων ορίων πληρωμών και άλλες υποχρεώσεις σχετικά με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όπως αυτές ορίζονται στις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 

Πριν την έγκριση του αιτήματος ο Φορέας Χρηματοδότησης επιβεβαιώνει με τη ΔΑ /ΕΦΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο οποίο είναι ενταγμένη η αιτούμενη την χρηματοδότηση πράξη, το εύλογο του αιτήματος σε σχέση με την απόφαση ένταξης και την πρόοδο υλοποίησης της πράξης την μη επάρκεια ή εξάντληση των αδιάθετων υπολοίπων προηγούμενων χρηματοδοτήσεων, καθώς και την εκπλήρωση από το Δικαιούχο βασικών υποχρεώσεων του.

Όλες οι αιτήσεις διάθεσης χρηματοδότησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων οι οποίες λαμβάνουν έγκριση από την οικεία ΔΑ/ΕΦΔ και αφορούν σε συγκεκριμένη Συλλογική Απόφαση αποτελούν αντικείμενο συγκεντρωτικού αιτήματος του Φορέα Χρηματοδότησης για διάθεση χρηματοδότησης της Συλλογικής Απόφασης προς τη Διεύθυνση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 

(γ) Διάθεση χρηματοδότησης στην Πράξη

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, με βάση το αίτημα του Φορέα Χρηματοδότησης και το συνολικό όριο πληρωμών που έχει εγκριθεί κατά Συλλογική Απόφαση, εκδίδει την απόφαση διάθεσης χρηματοδότησης στον Φορέα Χρηματοδότησης.

Βάσει της απόφασης του ΥΠΟΙΟ πιστώνεται ο λογαριασμός του Φορέα Χρηματοδότησης στην Τράπεζα της Ελλάδας.

Η Απόφαση Διάθεσης Χρηματοδότησης αποστέλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με κοινοποίηση:

 • στο Φορέα Χρηματοδότησης και
 • στη Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράμματος / Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης

3. Διενέργεια πληρωμών

Η πίστωση που διατίθεται στη Συλλογική Απόφαση κατανέμεται στις πράξεις που έχουν ενταχθεί σε αυτή με εντολή του Φορέα Χρηματοδότησης προς την Τράπεζα της Ελλάδας και κοινοποίηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Για την ορθολογική διαχείριση των πόρων του Π.Δ.Ε., η αποστολή των εντολών κατανομής, από τους Φορείς Χρηματοδότησης, προς την Τράπεζα της Ελλάδος θα πρέπει να γίνεται για έργα που έχει διαπιστωθεί άμεση ανάγκη πληρωμής και κατά το δυνατόν ύστερα από βεβαιωμένα παραστατικά.

Με την κατανομή χρηματοδότησης στην Πράξη, τα κονδύλια είναι διαθέσιμα στον Δικαιούχο και οι υπόλογοι διαχειριστές προχωρούν σε χρεώσεις του λογαριασμού της Πράξης εκδίδοντας επιταγές προς τους αναδόχους. Οι πληρωμές προς τους αναδόχους βαρύνουν το λογαριασμό της Συλλογικής Απόφασης της Πράξης.

Οι κινήσεις αυτές της χρηματοδότησης καταχωρίζονται στο ΟΠΣ και είναι άμεσα διαθέσιμες στην Αρχή Πληρωμής, η οποία και παρακολουθεί την ομαλή διακίνηση των χρηματοδοτήσεων.

Στην περίπτωση πληρωμών επιχορηγήσεων ή χρηματοδοτήσεων προς Δικαιούχους που είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου δίνεται εντολή, από το Φορέα Χρηματοδότησης, μεταφοράς των πιστώσεων στο λογαριασμό του Δικαιούχου, προκειμένου να πραγματοποιήσει πληρωμές. Ειδικότερα η μεταφορά πιστώσεων στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου γίνεται με τη μορφή επιχορήγησης ή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στις Ανώνυμες Εταιρείες του Δημοσίου.

Στο λογαριασμό του Δικαιούχου κατατίθενται, πέραν των ποσών χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ποσά που αποτελούν έσοδα κατά τη διάρκεια του έργου π.χ. τόκοι, κατάπτωση εγγυητικών επιστολών, ποινικές ρήτρες κλπ. Τα παραπάνω ποσά καλύπτουν μέρος της εθνικής συμμετοχής για την υλοποίηση της πράξης. Ο Δικαιούχος ενημερώνει ετησίως τη ΔΑ σχετικά με την κίνηση του λογαριασμού του.

Με την ολοκλήρωση της πράξης ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει τα υπόλοιπα του λογαριασμού του στο λογαριασμό αδιαθέτων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος καθόσον δεν δύναται να τα διαθέσει για άλλο σκοπό πέραν αυτού για τον οποίο εγκρίθηκαν.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/01/2010