Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Δ.IV.1. Πληρωμή δικαιούχων πράξεων 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Βασικά βήματα

 1. Εγγραφή ομάδας πράξεων στο ΠΔΕ
 2. Διάθεση χρηματοδότησης πράξης
 3. Υποβολή δήλωσης δαπάνης/αίτηση ενίσχυσης από το δικαιούχο
 4. Διενέργεια διοικητικής και επιτόπιας επαλήθευσης
 5. Διενέργεια πληρωμής
 6. Καταχώρηση στοιχείων στο ΟΠΣ

Για να δείτε το διάγραμμα ροής της διαδικασίας πατήστε εδώ 

Για να κατεβάσετε τo διάγραμμα ροής της διαδικασίας σε αρχείο pdf πατήστε εδώ

Περιγραφή Διαδικασίας

1. Εγγραφή ομάδας πράξεων στο ΠΔΕ

Τα ποσά της δημόσιας δαπάνης (εθνικής και κοινοτικής συμμετοχής) προς τους δικαιούχους των ενισχύσεων, εγγράφονται στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) μέσω συλλογικής απόφασης έργου (ΣΑΕ) του φορέα Χρηματοδότησης.

Η εγγραφή σε ΣΑΕ γίνεται βάσει της απόφασης εκχώρησης ή του προϋπολογισμού της πρόσκλησης.

2. Διάθεση χρηματοδότησης πράξης 

(α) Αίτημα διάθεσης χρηματοδότησης

Για τη λήψη χρηματοδότησης της πράξης, η ΔΑ ή ο ΕΦΔ υποβάλλει αίτημα στον Φορέα Χρηματοδότησης της πράξης.

(β) Αξιολόγηση αιτήματος και έγκρισης διάθεσης χρηματοδότησης

Ο Φορέας Χρηματοδότησης αξιολογεί το αίτημα χρηματοδότησης ως προς την ύπαρξη πιστώσεων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων την τήρηση των εγκεκριμένων ορίων πληρωμών και άλλες υποχρεώσεις σχετικά με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όπως αυτές ορίζονται στις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Πριν την έγκριση του αιτήματος ο Φορέας Χρηματοδότησης επιβεβαιώνει με τη ΔΑ /ΕΦΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο οποίο είναι ενταγμένη η αιτούμενη την χρηματοδότηση ομάδα πράξεων, το εύλογο του αιτήματος σε σχέση με την πρόοδο υλοποίησης των πράξεων και τη μη επάρκεια ή εξάντληση των αδιαθέτων υπολοίπων προηγούμενων χρηματοδοτήσεων.

Όλες οι αιτήσεις διάθεσης χρηματοδότησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων οι οποίες λαμβάνουν έγκριση από την οικεία ΔΑ/ΕΦΔ και αφορούν σε συγκεκριμένη Συλλογική Απόφαση αποτελούν αντικείμενο συγκεντρωτικού αιτήματος του Φορέα Χρηματοδότησης για διάθεση χρηματοδότησης της Συλλογικής Απόφασης προς τη Διεύθυνση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

(γ) Διάθεση χρηματοδότησης στην Πράξη

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, με βάση το αίτημα του Φορέα Χρηματοδότησης και το όριο πληρωμών που έχει εγκριθεί κατά Συλλογική Απόφαση, εκδίδει την απόφαση διάθεσης χρηματοδότησης στον Φορέα Χρηματοδότησης.

Βάσει της απόφασης του ΥΠΟΙΟ πιστώνεται ο λογαριασμός του Φορέα Χρηματοδότησης στην Τράπεζα της Ελλάδας.

Η Απόφαση Διάθεσης Χρηματοδότησης αποστέλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με κοινοποίηση: 

 • στο Φορέα Χρηματοδότησης και
 • στη Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράμματος / Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης

3. Υποβολή δήλωσης δαπάνης/αίτηση ενίσχυσης από το δικαιούχο

Ο δικαιούχος υποβάλλει δήλωση/αίτηση στη ΔΑ ή τον ΕΦΔ για την πιστοποίηση του εκτελεσθέντος φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και τη χορήγηση της αντίστοιχης ενίσχυσης. Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την πρόοδο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (τεχνική περιγραφή, καταστάσεις τιμολογίων, δικαιολογητικά τεκμηρίωσης χρηματοδότησης).

Η αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με τους όρους του εφαρμοζόμενου καθεστώτος ενίσχυσης.

Κατά κανόνα υποβάλλεται δύo (2) φορές μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης, μετά την υλοποίηση τoυλάχιστoν του πενήντα τoις εκατό (50%) τoυ φυσικoύ αντικειμένoυ τoυ εγκεκριμένoυ προϋπoλoγισμoύ της επένδυσης και κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.

4. Διενέργεια διοικητικής και επιτόπιας επαλήθευσης 

Για κάθε δήλωση δαπάνης/αίτηση χορήγησης της ενίσχυσης διενεργείται από τον ΕΦΔ ή τη ΔΑ διοικητική και επιτόπια επαλήθευση, σύμφωνα με τη Διαδικασία ΙΙΙ.1.

Σε ειδικές περιπτώσεις ενισχύσεων που ενδείκνυται η διενέργεια μόνον διοικητικής επαλήθευσης , η ΔΑ ή ο ΕΦΔ προβαίνει σε διοικητική εξέταση και επεξεργασία των στοιχείων που έχουν υποβληθεί με το αίτημα του δικαιούχου και ειδικότερα στην πιστοποίηση:

 • του οικονομικού αντικειμένου, τον έλεγχο δηλαδή των δαπανών με βάση τα υποβληθέντα παραστατικά,
 • του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβάλλονται από το δικαιούχο.

Στην εγκεκριμένη Έκθεση Επαλήθευσης-Πιστοποίησης προσδιορίζονται το φυσικό αντικείμενο των προϊόντων ή υπηρεσιών που έχει επαληθευτεί – πιστοποιηθεί και το αντίστοιχο οικονομικό αντικείμενο. Με βάση την Έκθεση Επαλήθευσης-Πιστοποίησης καθορίζεται το προς καταβολή ποσόν στο δικαιούχο της δημόσιας δαπάνης και εκδίδεται η απόφαση πληρωμής του δικαιούχου.

5. Διενέργεια πληρωμής

Η δημόσια δαπάνη για κάθε εγκεκριμένη επένδυση/ενίσχυση καθεστώτος ενίσχυσης, καταβάλλεται από το αρμόδιο όργανο (δημόσιος υπόλογος ή οικονομική υπηρεσία ΕΦΔ κλπ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση χρηματοδότησης-ένταξης / ισχύουσα σύμβαση, χωρίς καμία μείωση ή κράτηση ή μεταγενέστερη ειδική επιβάρυνση του δικαιούχου της ενίσχυσης.

Η δημόσια επιχορήγηση καταβάλλεται στο δικαιούχο με την προσκόμιση από το δικαιούχο των απαραίτητων δικαιολογητικών, με χρέωση του λογαριασμού του ΕΦΔ ή του δημόσιου υπόλογου.

6. Καταχώρηση στοιχείων στο ΟΠΣ

Για κάθε διενεργειθείσα πληρωμή η ΔΑ ή ο ΕΔΦ συντάσσει, βάσει τυποποιημένου εντύπου, το Δελτίο Παρακολούθησης Δαπανών και Φυσικού Αντικειμένου Ενίσχυσης, στο οποίο δηλώνονται οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες και το αντίστοιχο πιστοποιηθέν φυσικό αντικείμενο. Το Δελτίο καταχωρείται στο ΟΠΣ από τον ΕΦΔ ή τη ΔΑ. 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/02/2010