Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Κάθε Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης συγκροτείται από τα ακόλουθα τέσσερα (4) τμήματα:

 • Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής
 • Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Διαχείρισης Έργων
 • Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων

Από τα ανωτέρω τμήματα, το Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης ασκεί αρμοδιότητες διαχείρισης του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261/τ.Α/23.12.2004), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7. Ειδικότερα, το Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι αρμόδιο για την προώθηση των διαδικασιών αξιολόγησης και έγκρισης των επενδύσεων, ο έλεγχος αυτών και η εφαρμογή των σχετικών με τα κίνητρα διατάξεων.

Τα βασικά καθήκοντα του αντίστοιχου Τμήματος αφορούν στα εξής:

 • πληροφόρηση των υποψήφιων επενδυτών,
 • αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.3299/04, όπως ισχύει,
 • εισήγηση στη Γνωμοδοτική Επιτροπή,
 • έκδοση των αποφάσεων υπαγωγής στο Ν. 3299/04, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3522/06,
 • έκδοση αποφάσεων τροποποίησης ή ολοκλήρωσης,
 • έλεγχο υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων,
 • εκταμίευση της επιχορήγησης,
 • τήρηση του σχετικού αρχείου των παρεχόμενων επενδύσεων.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/01/2010