Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Δ.II.2. Προέγκριση σύμβασης/απόφασης αυτεπιστασίας 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Βασικά βήματα 

  1. Υποβολή φακέλου προσυμβατικού ελέγχου από το Δικαιούχο
  2. Εξέταση φακέλου
  3. Προέγκριση σχεδίου σύμβασης
  4. Παραλαβή σύμβασης/ Καταχώρηση στοιχείων στο Ο.Π.Σ.

Για να δείτε το διάγραμμα ροής της διαδικασίας πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τo διάγραμμα ροής της διαδικασίας σε αρχείο pdf πατήστε εδώ 

Περιγραφή Διαδικασίας

1.      Υποβολή φακέλου προσυμβατικού ελέγχου από το Δικαιούχο

Ο δικαιούχος, πριν την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης του έργου, υποβάλλει στη Διαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης φάκελο με τα απαραίτητα για την εξέταση της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης έγγραφα.

Στην περίπτωση εκτέλεσης του έργου με ίδια μέσα ο Δικαιούχος υποβάλλει σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης όπως αυτό ισχύει .

Στην περίπτωση αρχαιολογικών έργων δεν υποβάλλεται σχέδιο απόφασης αυτεπιστασίας αλλά κοινοποιείται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης η σχετική απόφαση.

Το αναλυτικό περιεχόμενο του φακέλου αποτυπώνεται στον Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου

2.            Εξέταση φακέλου

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ προβαίνει σε εξέταση του φακέλου της διαδικασίας ανάθεσης της πράξης.

Η εξέταση της διαδικασίας ανάθεσης του έργου γίνεται με βάση τα στοιχεία του φακέλου, το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας.

Τα σημεία εξέτασης, το αποτέλεσμα της εξέτασης και η τεκμηρίωση τυχόν αποκλίσεων αποτυπώνονται ανάλογα με το είδος του εξεταζόμενου έργου στη Λίστα Ελέγχου Σχεδίου Σύμβασης. Η Λίστα Ελέγχου Σχεδίου Σύμβασης υπογράφεται από το/τα στέλεχος/η που διενήργησε την εξέταση του φακέλου, τον προϊστάμενο της αντίστοιχης Μονάδας και τον προϊστάμενο της ΔΑ ή του ΕΦΔ αντίστοιχα.

3.       Προέγκριση σχεδίου σύμβασης

Με βάση τη συμπληρωμένη Λίστα Ελέγχου Σχεδίου Σύμβασης ο Προϊστάμενος της ΔΑ ή του ΕΦΔ διατυπώνει σύμφωνη γνώμη ή σύμφωνη γνώμη υπό προϋποθέσεις τις οποίες οφείλει να εφαρμόσει ο Δικαιούχος ή αρνητική γνώμη σχετικά με τα υποβληθέντα στοιχεία, η οποία γνωστοποιείται στο Δικαιούχο. Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ εκφράζει γνώμη εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη των σχετικών στοιχείων ή εντός είκοσι (20) ημερών στην περίπτωση συμβάσεων προϋπολογισμού άνω των είκοσι πέντε εκατ. Ευρώ (€ 25.000.000).

Η σύμφωνη γνώμη της ΔΑ ή του ΕΦΔ αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης. Στην περίπτωση αρνητικής γνώμης ο δικαιούχος ενημερώνεται για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί προκειμένου για την έκδοση σύμφωνης γνώμης.

Η Προέγκριση Σύμβασης και η συμπληρωμένη Λίστα Ελέγχου Σχεδίου Σύμβασης καταχωρίζονται στο ΟΠΣ και τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης αρχειοθετούνται στο Φάκελο της Πράξης που τηρεί η ΔΑ ή ο ΕΦΔ.

4.       Παραλαβή σύμβασης/ Καταχώρηση στοιχείων στο ΟΠΣ

Ο δικαιούχος προβαίνει στην υπογραφή του εγκεκριμένου από τη ΔΑ σχεδίου σύμβασης και παράλληλα συντάσσει το Τεχνικό Δελτίου Υποέργου . Αντίγραφο της υπογραφείσας σύμβασης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή καθώς και το σχετικό ΤΔΥ αποστέλλεται από το Δικαιούχο στη Διαχειριστική Αρχή, η οποία είναι υπεύθυνη για την καταχώρησή του  στο ΟΠΣ.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/02/2011