Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Δ.II.3. Προέγκριση τροποποίησης σύμβασης 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Βασικά βήματα

  1. Υποβολή φακέλου
  2. Έλεγχος φακέλου
  3. Προέγκριση τροποποίησης σύμβασης
  4. Παραλαβή τροποποιημένης σύμβασης/ Καταχώρηση στοιχείων στο ΟΠΣ

Για να δείτε το διάγραμμα ροής της διαδικασίας πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τo διάγραμμα ροής της διαδικασίας σε αρχείο pdf πατήστε εδώ

Περιγραφή Διαδικασίας

1.      Υποβολή φακέλου

Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της υπογραφείσας σύμβασης ή παράτασης των προθεσμιών εκτέλεσης του έργου ή οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων της απόφασης εκτέλεσης έργων με ίδια μέσα, ο δικαιούχος πριν την τροποποίηση ενημερώνει την ΔΑ ή τον ΕΦΔ με την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων προκειμένου η ΔΑ ή ο ΕΦΔ να εξετάσει την τροποποίηση και να διατυπώσει σύμφωνη γνώμη.

Το αναλυτικό περιεχόμενο του φακέλου αποτυπώνεται στον Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου

2.       Έλεγχος φακέλου

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ προβαίνει σε εξέταση του σχετικού φακέλου με βάση τα υποβαλλόμενα στοιχεία, το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας.

Τα σημεία εξέτασης, το αποτέλεσμά της και η τεκμηρίωση τυχόν αποκλίσεων αποτυπώνονται στη Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης.

Η Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης υπογράφεται από το/τα στέλεχος/η που διενήργησε την εξέταση, τον προϊστάμενο της αντίστοιχης Μονάδας και τον προϊστάμενο της ΔΑ ή του ΕΦΔ.

3.       Προέγκριση τροποποίησης σύμβασης

Με βάση τη συμπληρωμένη Λίστα Εξέτασης Τροποποίησης Σύμβασης ο Προϊστάμενος της ΔΑ ή του ΕΦΔ διατυπώνει σύμφωνη γνώμη ή σύμφωνη γνώμη υπό προϋποθέσεις τις οποίες οφείλει να εφαρμόσει ο Δικαιούχος ή αρνητική γνώμη σχετικά με τα υποβληθέντα στοιχεία, η οποία γνωστοποιείται στο Δικαιούχο. Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ εκφράζει γνώμη εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη των σχετικών στοιχείων ή εντός είκοσι (20) ημερών στην περίπτωση συμβάσεων προϋπολογισμού άνω των είκοσι πέντε εκατ. Ευρώ (€ 25.000.000).

Στην περίπτωση αρνητικής γνώμης ο δικαιούχος ενημερώνεται για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί προκειμένου για την έκδοση σύμφωνης γνώμης.

Η Προέγκριση τροποποίησης Σύμβασης και η συμπληρωμένη Λίστα Ελέγχου τροποποίησης Σύμβασης καταχωρίζονται στο ΟΠΣ και τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης αρχειοθετούνται στο Φάκελο της Πράξης που τηρεί η ΔΑ ή ο ΕΦΔ.

Στην περίπτωση προέγκρισης τροποποίησης σύμβασης και εφόσον τροποποιούνται στοιχεία της απόφασης ένταξης τροποποιείται η Απόφαση Ένταξης της πράξης σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες. Αναλόγως τροποποιείται το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου.

4.       Παραλαβή τροποποιημένης σύμβασης/ Καταχώρηση στοιχείων στο ΟΠΣ

Ο δικαιούχος προβαίνει στην υπογραφή του εγκεκριμένου από τη ΔΑ σχεδίου τροποποιημένης σύμβασης και παράλληλα συντάσσει το Τεχνικό Δελτίου Υποέργο. Αντίγραφο της υπογραφείσας τροποποιημένης σύμβασης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή καθώς και το σχετικό ΤΔΥ αποστέλλεται από το Δικαιούχο στη Διαχειριστική Αρχή, η οποία είναι υπεύθυνη για την καταχώρησή τους στο ΟΠΣ.

Παραγόμενα Έντυπα

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/02/2011