Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI) 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης (Committee of Regional Development - REGI) είναι μια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία ασχολείται με θέματα περιφερειακής ανάπτυξης. Για να φέρει σε πέρας το έργο της, η επιτροπή συνεργάζεται με την Προεδρεία της Ένωσης, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως επίσης και με τα συμβουλευτικά όργανα της ΕΕ όπως την Επιτροπή των Περιφερειών, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και άλλους περιφερειακούς και τοπικούς οργανισμούς.

Τα 49 μέλη της επιτροπής αντιπροσωπεύουν όλες τις πολιτικές παρατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η επιτροπή είναι αρμόδια για τα εξής:

  • το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και τα άλλα όργανα περιφερειακής πολιτικής της Ένωσης
  • την εκτίμηση των επιπτώσεων των άλλων πολιτικών της Ένωσης στην οικονομική και κοινωνική συνοχή
  • το συντονισμό των οργάνων διαρθρωτικής παρέμβασης της Ένωσης
  • τις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές καθώς και τη διασυνοριακή και τη διαπεριφερειακή συνεργασία
  • τις σχέσεις με την Επιτροπή των Περιφερειών (Committee of the Regions), τις οργανώσεις διαπεριφερειακής συνεργασίας και των τοπικών και περιφερειακών αρχών.

 

Περισσότερες πληροφορίες:
www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=REGI

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/11/2012