Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Αγροτική Ανάπτυξη 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η Αγροτική Ανάπτυξη υπήρξε σκέλος της πολιτικής συνοχής έως το 2006 και χρηματοδοτούνταν από το διαρθρωτικό ταμείο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων –Προσανατολισμός. Από το 2007 η Αγροτική Ανάπτυξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που δεν υπάγεται πλέον στα διαθρωτικά ταμεία αλλά εξακολουθεί να έχει ανάλογες δράσεις με αυτές που είχε στο παρελθόν.

Στην Ελλάδα, για την περίοδο 2007-2013, υπάρχει ένα ενιαίο για όλη τη χώρα Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ στην προηγούμενη περίοδο 2000-2006 είχαν εφαρμοστεί 13 Περιφερειακά Προγράμματα και 3 Εθνικά. Στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής (ΠΑΑ), ενσωματώνεται το σύνολο των δράσεων που υλοποιήθηκαν την περίοδο 2000-2006, τόσο από τα Περιφερειακά όσο και από τα Εθνικά Προγράμματα. Πολλές δράσεις του ΠΑΑ είναι παρόμοιες με δράσεις των διαρθρωτικών ταμείων και για την αποφυγή επικαλύψεων έχουν οριστεί κριτήρια διαχωρισμού που αφορούν είτε στην επιλεξιμότητα στο χώρο είτε στο ύψος και το είδος της επένδυσης. 

Στην επόμενη προγραμματική περίοδο το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης μαζί με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, θα διέπονται από τον ίδιο γενικό κανονισμό με τα διαρθρωτικά ταμεία.

Περισσότερες πληροφορίες:

Το ΠΑΑ παρουσιάζεται στον σύνδεσμο: www.agrotikianaptixi.gr

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/11/2012