Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Διαδικασία ενημέρωσης της περιγραφής του ΣΔΕ 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Βασικά βήματα 

 1. Παρακολούθηση εθνικού και κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου
 2. Παρακολούθηση οργανωτικής δομής ΣΔΕ
 3. Παρακολούθηση εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
 4. Λήψη απόφαση τροποποίησης ΣΔΕ - Έκδοση οδηγιών
 5. Eνημέρωση της περιγραφής του ΣΔΕ - Ενημέρωση ΔΑ – Επικαιροποίηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων

Για να δείτε το διάγραμμα ροής της διαδικασίας πατήστε εδώ 

Για να κατεβάσετε τo διάγραμμα ροής της διαδικασίας σε αρχείο pdf πατήστε εδώ

Περιγραφή Διαδικασίας

1. Παρακολούθηση εθνικού και κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου

Η Εθνική Αρχή Συντονισμού/ Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης παρακολουθεί και καταγράφει, σε συνεχή βάση, τις τροποποιήσεις του εθνικού και κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου που αφορούν στην υλοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, τις κατευθυντήριες οδηγίες και κείμενα εργασίας  που εκδίδει η Επιτροπή και εντοπίζει τα σημεία λειτουργίας των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου και των διαδικασιών που επηρεάζονται.

2. Παρακολούθηση οργανωτικής δομής ΣΔΕ

Η Εθνική Αρχή Συντονισμού/ Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης παρακολουθεί και καταγράφει συστηματικά ενδεχόμενες μεταβολές στην οργανωτική δομή του ΣΔΕ (π.χ. ορισμός νέων Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, αναδιάρθρωση υφιστάμενων Διαχειριστικών Αρχών, ΕΦΔ κλπ).

3.  Παρακολούθηση εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου

Η Εθνική Αρχή Συντονισμού/ Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης παρακολουθεί, την εφαρμογή του ΣΔΕ των ΕΠ για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του , τον εντοπισμό διαδικασιών που χρήζουν βελτίωσης κλπ.

Η παρακολούθηση αυτή γίνεται μέ:

 • τη συστηματική παρακολούθηση των πορισμάτων ελέγχου όλων των εθνικών και κοινοτικών ελεγκτικών οργάνων,
 • την παρακολούθηση των διενεργούμενων διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων από τις επί μέρους ΔΑ/ΕΦΔ και τα ευρήματα αυτών
 • την παρακολούθηση των διενεργούμενων επιθεωρήσεων στις εμπλεκόμενες με τη διαχείριση αρχές, στους δικαιούχους και στα έργα
 • τη λειτουργία του γραφείου υποστήριξης των εμπλεκόμενων αρχών στο ΣΔΕ μέσω του οποίου αναδεικνύονται θέματα που χρήζουν διευκρινίσεις και επεξηγήσεις στις εμπλεκόμενες αρχές προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
 • την οργάνωση περιοδικών συναντήσεων με τις εμπλεκόμενες αρχές για τα θέματα εφαρμογής του ΣΔΕ
 • την παρακολούθηση των ετήσιων εκθέσεων ελέγχου, των γνωμοδοτήσεων και των δηλώσεων κλεισίματος που προβλέπονται στο άρθρο 15, παρ.2 του Ν. 3614/2007 κα.

4. Λήψη απόφαση τροποποίησης ΣΔΕ - Έκδοση οδηγιών

Η Εθνική Αρχή Συντονισμού/ Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης προετοιμάζει ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου την οποία εισηγείται στη Διυπουργική Επιτροπή Κοινοτικών Προγραμμάτων.

Στην ετήσια έκθεση αξιολογείται η εφαρμογή του ΣΔΕ και αποτυπώνονται προτάσεις για λήψη αποφάσεων που ενδεχομένως απαιτούνται από τη Διυπουργική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη και τις ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις. Επίσης καταγράφονται τυχόν μέτρα βελτίωσης του ΣΔΕ που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν. Οι αποφάσεις ή τα μέτρα βελτίωσης του ΣΔΕ δύναται να αφορούν: 

 • Την έκδοση ή τροποποίηση του θεσμικού ή κανονιστικού πλαισίου που αφορά την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
 • Την έκδοση ή τροποποίηση εγκυκλίων και οδηγιών εφαρμογής του ΣΔΕ
 • Την οργανωτική δομή του ΣΔΕ (εμπλεκόμενες αρχές, κατανομή καθηκόντων, στελέχωση κλπ)
 • Το εφαρμοζόμενο εγχειρίδιου του ΣΔΕ κλπ

5.  Ενημέρωση της περιγραφής του ΣΔΕ - Ενημέρωση ΔΑ – Επικαιροποίηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων

Η Εθνική Αρχή Συντονισμού/ Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης μεριμνά για:

 • την ενημέρωση της περιγραφής του ΣΔΕ αποστέλλοντας τα σχετικά στοιχεία στην Αρχή Ελέγχου
 • την ενημέρωση των λοιπών εμπλεκόμενων αρχών (ΔΑ, ΕΦΔ, Αρχή Πιστοποίησης κλπ)
 • την ενσωμάτωση τυχόν τροποποιήσεων του ΣΔΕ στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και την αντίστοιχη ενημέρωση της ηλεκτρονικής βάσης πληροφοριών στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΟ

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/01/2010