Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Δ.I.2. Επιλογή και έγκριση πράξης 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Βασικά βήματα

 1. Παραλαβή αιτήσεων χρηματοδότησης
 2. Έλεγχος πληρότητας αιτήσεων χρηματοδότησης
 3. Αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης
 4. Συντονισμός
 5. Επιλογή και έκδοση απόφασης ένταξης πράξεων για χρηματοδότηση
 6. Κοινοποίηση απόφασης ένταξης και καταχώρηση στο ΟΠΣ

Για να δείτε το διάγραμμα ροής της διαδικασίας πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τo διάγραμμα ροής της διαδικασίας σε αρχείο pdf πατήστε εδώ

Περιγραφή Διαδικασίας

1.      Παραλαβή αιτήσεων χρηματοδότησης

Με την παραλαβή της Αίτησης Χρηματοδότησης η ΔΑ ή ο ΕΦΔ ενημερώνει εγγράφως ή και ηλεκτρονικά το δυνητικό δικαιούχο για την παραλαβή της (αποδεικτικό παραλαβής αίτησης χρηματοδότησης ή αριθμός πρωτοκόλλου). Όλες οι αιτήσεις χρηματοδότησης με τη συνημμένη τεκμηρίωση, αρχειοθετούνται.

Η αξιολόγηση της αίτησης χρηματοδότησης ολοκληρώνεται σε δύο διαδοχικά και διακριτά στάδια και γίνεται με βάση τα εγκεκριμένα από την επιτροπή παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος κριτήρια ένταξης πράξεων:

 • Κριτήρια πληρότητας στοιχείων πρότασης και
 • Κριτήρια αξιολόγησης πράξεων.

Τα αποτελέσματα του κάθε σταδίου της αξιολόγησης και η σχετική τεκμηρίωση της βαθμολόγησης της πρότασης ανά κριτήριο καταγράφονται αναλυτικά στις αντίστοιχες Λίστες: Λίστα ελέγχου πληρότητας αίτησης χρηματοδότησης και Φύλλο Αξιολόγησης πράξης.

2.      Έλεγχος πληρότητας αιτήσεων χρηματοδότησης

Στις υποβαλλόμενες προτάσεις διενεργείται άμεσα έλεγχος πληρότητας, με δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων από τους δικαιούχους μέχρι την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης. Ειδικότερα η ΔΑ ή ο ΕΦΔ ελέγχει την πληρότητα τους ώστε να διασφαλίζεται ότι:

 • ο δυνητικός δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα υλοποίησης της πράξης,
 • έχει γίνει χρήση των τυποποιημένων εντύπων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική πρόσκληση, για την περιγραφή της προς χρηματοδότηση πράξης,
 • η Αίτηση Χρηματοδότησης,  το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης  καθώς και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά είναι κατάλληλα υπογεγραμμένα και σφραγισμένα,
 • οι αιτήσεις χρηματοδότησης συνοδεύονται από όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που έχουν προσδιοριστεί στην πρόκληση.

Ο έλεγχος πληρότητας στοιχείων πρότασης διενεργείται με βάση τη Λίστα ελέγχου πληρότητας αίτησης χρηματοδότησης. Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων για την τεκμηρίωση της πληρότητας της πρότασης, με την αποστολή σχετικής επιστολής (Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων).

Προτάσεις που παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις και δεν πληρούν τα «κριτήρια πληρότητας στοιχείων πρότασης» απορρίπτονται και ενημερώνεται σχετικά ο Δικαιούχος με την Επιστολή απόρριψης πρότασης, στην οποία τεκμηριώνονται πλήρως οι λόγοι της απόρριψης.

3.      Αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται είτε από επιτροπή αξιολόγησης η οποία συγκροτείται για το σκοπό αυτό με απόφαση του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα που προΐσταται της ΔΑ ή του ΕΦΔ, ή του εξουσιοδοτημένου Προϊστάμενου της ΔΑ ή του ΕΦΔ, είτε από μεμονωμένα στελέχη της ΔΑ ή του ΕΦΔ. Υπάρχει επίσης δυνατότητα αξιοποίησης εξωτερικών εμπειρογνωμόνων.

Στις περιπτώσεις εφαρμογής συγκριτικής αξιολόγησης η ΔΑ ή ο ΕΦΔ προβαίνει σε περιοδική συγκριτική αξιολόγηση των υποβαλλόμενων ομοειδών προτάσεων σύμφωνα με τη διατιθέμενη από την πρόσκληση συνολική δημόσια δαπάνη. Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ μετά τη λήξη κάθε κύκλου αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων, επικαιροποιεί στην οικεία ιστοσελίδα τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη, ώστε οι δυνητικοί δικαιούχοι να ενημερώνονται για τις δυνατότητες χρηματοδότησης στο πλαίσιο της αντίστοιχης πρόσκλησης.

Το Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης συμπληρώνεται στο ΟΠΣ και ελέγχεται ως προς την πληρότητά του και την επάρκεια τεκμηρίωσής του από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Μονάδας και από τον προϊστάμενο της ΔΑ ή του ΕΦΔ.

Στην περίπτωση εφαρμογής συγκριτικής αξιολόγησης εκδίδεται από το ΟΠΣ αναφορά που περιλαμβάνει πίνακα κατάταξης των προτάσεων που αξιολογήθηκαν (Πίνακας κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων).

Εφόσον η αξιολόγηση (άμεση ή συγκριτική) από την ΕΥΔ αποβεί αρνητική, ή οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν για την χρηματοδότηση της προτεινόμενης πράξης ενημερώνεται ο Δικαιούχος με κοινοποίηση της Επιστολή έγκρισης ή απόρριψης πρότασης, στην οποία τεκμηριώνονται πλήρως οι λόγοι της απόρριψης.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και εφόσον η αξιολόγηση αποβεί θετική, καταχωρείται στο ΟΠΣ το Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμένης Πράξης στο οποίο αποτυπώνονται τα εγκεκριμένα από τη ΔΑ στοιχεία της πράξης.

4.      Συντονισμός

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ, για τις θετικά αξιολογηθείσες αιτήσεις χρηματοδότησης που έχουν προοπτική ένταξης στο Πρόγραμμα βάση της διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης και της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης και αφορούν σε πράξεις που προτείνονται για χρηματοδότηση δημόσιας δαπάνης μεγαλύτερου των πέντε εκατ. ευρώ (€ 5.000.000), γνωστοποιεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης μαζί με αντίγραφα των στοιχείων τεκμηρίωσης αυτής στην Εθνική Αρχή Συντονισμού, προκειμένου να διατυπώσει γνώμη εντός 15 ημερών. Η απόφαση ένταξης μπορεί να εκδίδεται μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αυτής.

Οι θετικά αξιολογηθείσες προτάσεις που προτείνεται να συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΚΤ δημόσιας δαπάνης άνω των δύο εκατ.ευρώ (€ 2.000.000) γνωστοποιούνται για διατύπωση γνώμης στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης δράσεων ΕΚΤ.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των πράξεων που θα προταθούν για χρηματοδότηση καλύπτει υπερβάσεις του ποσοστού 10% των επιλέξιμων δαπανών για αγορά εδαφικών εκτάσεων, ελλείμματα χρηματοδότησης λόγω παραγωγής εσόδων κλπ.

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ εξετάζει τις γνωμοδοτήσεις των φορέων που ανταποκρίθηκαν εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος των 15 ημερών όπως αυτές αποτυπώνονται στο έντυπο: Γνώμη συντονισμού

Για τα μεγάλα έργα δημόσιας δαπάνης άνω των 25 εκατ. ευρώ στον τομέα του περιβάλλοντος και άνω των 50 εκατ. ευρώ στους άλλους τομείς, η απόφαση ένταξης εκδίδεται μόνο μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

5.       Επιλογή και έκδοση απόφασης ένταξης πράξεων για χρηματοδότηση

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ, με βάση το οριστικοποιημένο αποτέλεσμα της αξιολόγησης, προετοιμάζει εισήγηση για την ένταξη κάθε πρότασης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης και αξιολογήθηκε θετικά. Η εισήγηση συνίσταται σε αιτιολογημένη πρόταση ένταξης η οποία τεκμηριώνεται από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό αποτυπώνεται στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης και στον Πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων στην περίπτωση συγκριτικής αξιολόγησης και πιθανώς στις γνωμοδοτήσεις που υπεβλήθησαν, τα οποία επισυνάπτονται στην εισήγηση.

Η επικύρωση του πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων γίνεται από το Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα που προΐσταται της ΔΑ ή του ΕΦΔ.

Για κάθε πράξη που επιλέχθηκε για χρηματοδότηση και πριν την υπογραφή της Απόφασης Ένταξης η ΔΑ ή ο ΕΦΔ ενημερώνει εγγράφως το δικαιούχο για την επιλογή της.

Συνημμένα του αποστέλλεται Σχέδιο της Απόφασης Ένταξης καθώς και το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων το οποίο ο δικαιούχος οφείλει να επιστρέψει στη ΔΑ υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπό του εντός 10 ημερών.

Με την παραλαβή του υπογεγραμμένου Συμφώνου εκδίδεται η απόφαση ένταξης η οποία αποστέλλεται στο Δικαιούχο. Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης αποτελεί το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων.

6.       Κοινοποίηση απόφασης ένταξης και καταχώρηση στο ΟΠΣ 

Η Απόφαση Ένταξης δημοσιεύεται στην οικεία ιστοσελίδα της ΔΑ ή ΕΦΔ και κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Φορέα Χρηματοδότησης του Έργου και στην αρμόδια για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Διεύθυνση του ΥΠΟΙΟ προκειμένου για την εγγραφή της πράξης σε Συλλογική Απόφαση.

Στην περίπτωση μεγάλων έργων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του Καν.1083/2006 η Διαχειριστική Αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή τις απαιτούμενες με βάση το άρθρο 40 του ίδιου Κανονισμού πληροφορίες, προκειμένου η Επιτροπή να εκδώσει απόφαση για τη συγχρηματοδότηση ή μη του μεγάλου έργου.

Η Απόφαση Ένταξης, το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων και το Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμένης Πράξης καταχωρίζονται στο ΟΠΣ. 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 02/07/2010