Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Δ.I.2. Επιλογή και έγκριση πράξης 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Βασικά βήματα 

 1. Παραλαβή και έλεγχος πληρότητας των αιτήσεων ενίσχυσης
 2. Αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης
 3. Επιλογή πράξεων για χρηματοδότηση και έκδοση απόφασης χρηματοδότησης – ένταξης πράξης

Για να δείτε το διάγραμμα ροής της διαδικασίας πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε τo διάγραμμα ροής της διαδικασίας σε αρχείο pdf πατήστε εδώ

Περιγραφή Διαδικασίας

1. Παραλαβή και έλεγχος πληρότητας των αιτήσεων ενίσχυσης

Με την εμπρόθεσμη υποβολή και παραλαβή της Αίτησης υπαγωγής /Ενίσχυσης, η ΔΑ ή ο ΕΦΔ ενημερώνει εγγράφως ή και ηλεκτρονικά το δυνητικό δικαιούχο για την παραλαβή της (αποδεικτικό παραλαβής αίτησης ενίσχυσης ή αριθμός πρωτοκόλλου). Όλες οι αιτήσεις υπαγωγής /Ενίσχυσης με τη συνημμένη τεκμηρίωση, αρχειοθετούνται.

Στις υποβαλλόμενες αιτήσεις μπορεί, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, να διενεργείται άμεσα έλεγχος πληρότητας για κάθε πρόταση, με βάση τυποποιημένο Ερωτηματολόγιο ελέγχου. Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων για την τεκμηρίωση της πληρότητας της πρότασης, με την αποστολή σχετικής επιστολής. Σε περίπτωση που εντοπίζονται σημαντικές ελλείψεις, η πρόταση κρίνεται ως μη παραδεκτή και ο δικαιούχος ενημερώνεται με σχετική επιστολή. Ειδικότερα, η ΔΑ ή ο ΕΦΔ ελέγχει την πληρότητα τους, ώστε να διασφαλίζεται ότι: 

 • για την περιγραφή της αίτησης ενίσχυσης έχει γίνει χρήση του τυποποιημένου εντύπου που καθορίστηκε στην πρόσκληση,
 • η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα στοιχεία, έγγραφα και τυπικά δικαιολογητικά που έχουν προσδιοριστεί στην πρόκληση,
 • η αίτηση υπαγωγής/ενίσχυσης και τα συνοδευτικά έγγραφα είναι κατάλληλα υπογεγραμμένα και όπου απαιτείται επικυρωμένα.

Οι αιτήσεις υπαγωγής/ενίσχυσης δύναται να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης.

 2. Αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης

Αρμόδια όργανα για την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων, μπορούν να είναι επιτροπές αξιολόγησης που συγκροτούνται για το σκοπό αυτό, ανεξάρτητοι αξιολογητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), ή και εμπειρογνώμονες που υποστηρίζουν τις εν λόγω επιτροπές, καθώς και στελέχη της ΔΑ ή του ΕΦΔ. Σε περιπτώσεις καθεστώτων ενίσχυσης τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εξετάζονται από γνωμοδοτικές επιτροπές οι οποίες εισηγούνται στο όργανο που εγκρίνει τη χρηματοδότηση και οι οποίες συγκροτούνται για το σκοπό αυτό.

Στα καθεστώτα ενισχύσεων, εφαρμόζεται είτε η άμεση, είτε η συγκριτική αξιολόγηση.

 • Η άμεση αξιολόγηση, αφορά στην αυτοτελή αξιολόγηση της κάθε αίτησης ενίσχυσης. Η αίτηση εγκρίνεται, εφόσον αυτή καλύπτει τις ελάχιστες προϋποθέσεις ή απορρίπτεται σε αντίθετη περίπτωση. Η άμεση αξιολόγηση βασίζεται, αντί της ταξινόμησης βάσει βαθμολογίας, στην αρχή first in first out με βάση τα διαθέσιμα κονδύλια 
 • στην περίπτωση της συγκριτικής αξιολόγησης, αξιολογείται το σύνολο των προτάσεων που έχουν υποβληθεί την ίδια περίοδο (η οποία θα πρέπει ρητά να ορίζεται στην πρόσκληση) και με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης συντάσσεται Πίνακας κατάταξης αποτελεσμάτων αξιολόγησης με όλες τις παραδεκτές αιτήσεις ενίσχυσης με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης, καθώς και κατάσταση με όλες τις μη παραδεκτές αιτήσεις ενίσχυσης. Ο καθορισμός των αιτήσεων ενίσχυσης  που χρηματοδοτούνται, γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στην κατάσταση των παραδεκτών αιτήσεων ενίσχυσης και μέχρι την εξάντληση του αντίστοιχου προϋπολογισμού της πρόσκλησης και τις τυχόν αυξήσεις αυτού.

Στο πλαίσιο αξιολόγησης της αίτησης ενίσχυσης εξασφαλίζεται η τήρηση των μέγιστων επιτρεπόμενων τιμών έντασης ενίσχυσης για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες καθώς και η τήρηση του ανώτατου συνολικού ποσού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας

Η αξιολόγηση κάθε αίτησης ενίσχυσης περιλαμβάνει: 

 1. Την τεχνική και οικονομική αξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης από εσωτερικό ή/και εξωτερικό αξιολογητή, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που περιγράφεται στην πρόσκληση και στον Οδηγό υλοποίησης πράξεων ενισχύσεων. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης με τη σχετική τεκμηρίωση της βαθμολόγησης ανά κριτήριο, καταγράφονται σε Δελτίο Αξιολόγησης – Εισηγητική Έκθεση  (Έντυπο Τεχνικής και Οικονομικής Αξιολόγησης).
 2. Την τελική αξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης από την αρμόδια κατά περίπτωση επιτροπή (γνωμοδοτική/αξιολόγησης), η οποία λαμβάνοντας υπόψη τα δελτία αξιολόγησης – εισηγήσεις γνωμοδοτεί ως προς την δυνατότητα έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου/ ενίσχυσης και την τελική του βαθμολογία. Τα συμπεράσματα της επιτροπής τεκμηριώνονται σε σχετικό Πρακτικό.

Με ευθύνη της αρμόδιας ΔΑ ή του ΕΦΔ, αρχειοθετούνται όλα τα στοιχεία της αξιολόγησης: αποτελέσματα της αξιολόγησης, τα Δελτία Αξιολόγησης – Εισηγητικές Εκθέσεις, τυχόν Πίνακες Κατάταξης και Πρακτικά των επιτροπών κλπ.

3. Επιλογή πράξεων για χρηματοδότηση και έκδοση απόφασης χρηματοδότησης – ένταξης πράξης

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, εκδίδεται σχετική Απόφαση χρηματοδότησης – ένταξης πράξης του αρμόδιου οργάνου (καθ΄ύλην αρμόδιου Υπουργού ή Γενικού Γραμματέα ή Ειδικού Γραμματέα). Η απόφαση κοινοποιείται με συστημένη επί αποδείξει επιστολή ή με κάθε πρόσφορο τρόπο στο δικαιούχο. Εφόσον από τους όρους της πρόσκλησης προβλέπεται η υπογραφή σύμβασης, αποστέλλεται συνημμένα σχέδιο Σύμβασης, με οδηγίες συμπλήρωσης, αναλυτική ενημέρωση για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υπογραφής της σύμβασης και τις σχετικές ενέργειες, στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο δικαιούχος της ενίσχυσης.

Για κάθε πράξη που αξιολογήθηκε αρνητικά, ή κρίθηκε ως μη παραδεκτή, ή δεν λαμβάνεται απόφαση χρηματοδότησης λόγω μη επάρκειας πόρων, ενημερώνεται εγγράφως ο δυνητικός δικαιούχος, όπου τεκμηριώνονται οι λόγοι απόρριψης της αίτησης ενίσχυσης.

Η απόφαση ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, δύναται να ταυτίζεται με την απόφαση του αρμόδιου οργάνου για τη χρηματοδότηση της πράξης. Ο δικαιούχος ενημερώνεται για τη συμμετοχή των Ταμείων στη χρηματοδότησης της πράξης και για τις ειδικότερες υποχρεώσεις που πρέπει να πληροί, μέσω της προαναφερθείσας απόφασης χρηματοδότησης - ένταξης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Στις περιπτώσεις που η απόφαση του αρμόδιου οργάνου για τη χρηματοδότηση της πράξης, είναι διακριτή από την απόφαση ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (π.χ. στην περίπτωση επενδυτικού σχεδίου που εγκρίνεται στο πλαίσιο του ισχύοντος Επενδυτικού Νόμου, όπου η απόφαση υπαγωγής εκδίδεται πριν από την απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα), ακολουθεί η έκδοση  απόφασης  του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα που προΐσταται της ΔΑ ή του ΕΦΔ για την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις αυτές, ο δικαιούχος ενημερώνεται για τη συμμετοχή των Ταμείων στη χρηματοδότησης της πράξης και για τις ειδικότερες υποχρεώσεις που πρέπει να πληροί, μέσω συστημένης επί αποδείξει επιστολής που του κοινοποιείται.

Οι αποφάσεις για τη χρηματοδότηση της πράξης, οι συμβάσεις, η αλληλογραφία και τυχόν κοινοποιήσεις προς το δικαιούχο επενδυτή, αρχειοθετούνται σε Φάκελο της Πράξης, που τηρείται από τη ΔΑ ή τον ΕΦΔ.

Παραγόμενα Έντυπα

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25/06/2010