Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Στρατηγική Ευρώπη 2020 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Στις 3 Μαρτίου 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την τελική πρόταση για τη στρατηγική Ευρώπη 2020, μία στρατηγική για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Η στρατηγική Ευρώπη 2020 είναι η απάντηση της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία την επηρέασε σημαντικά αλλάζοντας άρδην τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα.

Η στρατηγική EΕ 2020 θέτει στο προσκήνιο τρεις θεμελιώδεις προτεραιότητες:

 • Έξυπνη ανάπτυξη
 • Βιώσιμη ανάπτυξη
 • Ανάπτυξη χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς

 

Επιπλέον, τίθενται πέντε βασικοί ευρωπαϊκοί στόχοι με χρονικό ορίζοντα επίτευξης έως το 2020, οι οποίοι αντανακλούν τις τρεις αυτές προτεραιότητες και οι οποίοι συμφωνήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2010. Οι ευρωπαϊκοί στόχοι είναι οι ακόλουθοι:

 • 75 % του πληθυσμού μεταξύ 20-64 ετών θα πρέπει να απασχολείται με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων, των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων, των χαμηλής ειδίκευσης εργαζομένων και την καλύτερη ενσωμάτωση των νόμιμων μεταναστών.
 • 3% του ΑΕΠ τόσο με συμμετοχή δημοσίων όσο και ιδιωτικών κεφαλαίων  θα πρέπει να επενδύεται σε Έρευνα και Ανάπτυξη. Η Επιτροπή θα επεξεργαστεί έναν δείκτη ο οποίος θα αντανακλά και την ένταση της Έρευνας και Ανάπτυξης.
 • Η επίτευξη των στόχων "20/20/20" για το περιβάλλον και την ενέργεια θα πρέπει να πραγματοποιηθεί. Οι στόχοι περιλαμβάνουν τη μείωση τον εκπομπών θερμοκηπίου κατά 20% (σε σύγκριση με τα επίπεδα το 1990), την αύξηση του ποσοστού της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας στο 20% και την αύξηση κατά 20% της ενεργειακής αποτελεσματικότητας. 
 • Το ποσοστό ατόμων που εγκαταλείπει πρόωρα το σχολείο θα πρέπει να είναι κάτω από 10% και τουλάχιστον 40% των ατόμων μεταξύ 30 και 34 ετών θα πρέπει να έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • 20 εκατομμύρια λιγότερα άτομα θα πρέπει να βρίσκονται στον κίνδυνο φτώχιας.  Ο στόχος αυτός αναφέρεται στο κίνδυνο της φτώχιας και του αποκλεισμού σε σχέση με τρείς δείκτες : Τον κίνδυνο της φτώχιας, την υστέρηση σε υλικά αγαθά και τα νοικοκυριά που τα μέλη του είναι άνεργα. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα στο να θέσουν τους εθνικούς τους στόχους, με αναφορά στους πιο κατάλληλους δείκτες με βάση τα εθνικά τους χαρακτηριστικά και τις προτεραιότητές τους.

 

Oι ευρωπαϊκοί στόχοι μεταφράστηκαν σε αντίστοιχους εθνικούς, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες εθνικές συνθήκες και τις διαφορετικές θέσεις εκκίνησης κάθε χώρας.  Οι εθνικοί στόχοι παρουσιάζονται στα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) κάθε χώρας. Για την Ελλάδα οι εθνικοί στόχοι που συμφωνήθηκαν είναι οι εξής:

 • Το 70% του πληθυσμού μεταξύ 20-64 ετών θα πρέπει να απασχολείται.
 • Το 2% του ΑΕΠ θα πρέπει να επενδύεται σε έρευνα και ανάπτυξη.
 • Συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 18% στην τελική κατανάλωση ενέργειας και κατά 40% στην ηλεκτροπαραγωγή, αύξηση της συμμετοχής των βιοκαυσίμων στο 10% και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 4% σε σχέση με το 2005.
 • Το ποσοστό ατόμων που εγκαταλείπει πρόωρα το σχολείο θα πρέπει να είναι κάτω από 10% και τουλάχιστον 32% των ατόμων μεταξύ 30 και 34 ετών θα πρέπει να έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Μείωση του αριθμού των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας κατά 450.000 άτομα.

 

Η πρόοδος έναντι των βασικών στόχων θα εξετάζεται τακτικά. Σε σχέση με τις κοινές πολιτικές, όπως η κοινή αγροτική πολιτική και η πολιτική συνοχής, αυτές θα πρέπει να υποστηρίζουν τη νέα στρατηγική.

Για την επιτάχυνση της προόδου ανά προτεραιότητα, προτείνονται επτά κύριες πρωτοβουλίες:

 • Η Ένωση της καινοτομίας
 • Νεολαία εν κινήσει
 • Ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη. Αποτελεσματική χρήση πόρων
 • Μία βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης
 • Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις
 • Ευρωπαϊκή πλατφόρμα ενάντια στη φτώχεια

 

Περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/europe2020/documents/documents-and-reports/type/eu-level-documents/index_en.htm#top

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EL:PDF

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/11/2012