Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Yπο-επιτροπή Χωρικής Συνοχής και Αστικών Θεμάτων (TCUM) 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στο πλαίσιο της Επιτροπής για το Συντονισμό των Ταμείων  (Committee for the Coordination of the Funds - COCOF) λειτουργεί η υπο-επιτροπή Χωρικής Συνοχής και Αστικών Θεμάτων (Territorial Cohesion and Urban Matters - TCUM), η οποία ασχολείται κατά κύριο λόγο με θέματα των ανωτέρω πολιτικών. Η COCOF ενημερώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εργασίες και τις αποφάσεις της εν λόγω υπο-επιτροπής.

Η υπο-επιτροπή στις τακτικές συναντήσεις της (4 φορές ετησίως), εξετάζει ζητήματα “πολιτικών” και πρωτοβουλιών για τη χωρική συνοχή και την αστική ανάπτυξη στην Ευρώπη των 27 Κρατών-Μελών.

Της υπο-επιτροπής προεδρεύει ο προϊστάμενος του αρμόδιου για την ‘Αστική Ανάπτυξη και τη Χωρική Συνοχή’, τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα σχετικά με τα παραπάνω θέματα παρουσιάζονται και συζητούνται στις συναντήσεις της υπο-επιτροπής, με βάση το ετήσιο πρόγραμμα που παρουσιάζεται στις αρχές του κάθε χρόνου, τα δε κείμενα που προκύπτουν, έχουν κυρίως γνωμοδοτικό χαρακτήρα και επομένως δεν υπάρχει διαδικασία ψήφισης. Σε περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή και τα Κ-Μ, τα συγκεκριμένα θέματα παραπέμπονται προς ψήφιση ή έγκριση στην COCOF.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να έρθουν θέματα προς παρουσίαση στην TCUM, μετά από πρωτοβουλία των Κ-Μ.

Ενδεικτικά, τα θέματα των συναντήσεων περιλαμβάνουν το πρόγραμμα αστικής ανάπτυξης URBACT, την πρωτοβουλία της Επιτροπής Regions for Economic Change, το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο για τη χωροταξία ESPON, τα διάφορα προγράμματα του Στόχου 3, ‘Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία’ και δράσεις ή/και κείμενα που αναφέρονται στη χωρική συνοχή (για παράδειγμα την Πράσινη Βίβλο για τη χωρική συνοχή).

Όλα τα παραπάνω εξετάζονται από την φάση του προγραμματισμού ως τη φάση της υλοποίησης, περιλαμβανομένων των φάσεων της αξιολόγησης  ή ορισμένων διαδικασιών παρακολούθησης.

Σημαντικές προτεραιότητες για την TCUM αποτελούν, η διερεύνηση της αποτύπωσης της αστικής διάστασης στα Επιχειρησιακά Προγράμματα και η προώθηση της χωρικής συνοχής.

Τέλος, σχετικά με την πρόσφατη δράση της υπο-επιτροπής, υπογραμμίζεται η δημιουργία Θεματικών Ομάδων Εργασίας που καθοδηγούνται και αναφέρονται στην TCUM, για τα ζητήματα της ενέργειας, της κλιματικής αλλαγής, της αστικής διάχυσης και των δημογραφικών ζητημάτων καθώς και η Ομάδα εργασίας για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/11/2012