Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Επιτροπή για την Πολιτική Χωρικής Ανάπτυξης (TDPC) 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η Επιτροπή για την Πολιτική Χωρικής Ανάπτυξης (Territorial Development Policy Committee – TDPC) έχει τρεις Ομάδες Εργασίας:

  1. Ομάδα Εργασίας για την Εδαφική Πολιτική στις Αστικές Περιοχές (Working Party on Territorial Policy in Urban Areas - WPURB)
  2. Ομάδα Εργασίας για την Αγροτική Αναπτυξιακή Πολιτική (Working Party on Rural Development Policy - WPRUR)
  3. Ομάδα Εργασίας για τους Χωρικούς Δείκτες (Working Party on Territorial Indicators – WPTI)

Οι Ομάδες Εργασίας διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην υποστήριξη του έργου της επιτροπής και την παροχή βοήθειας στην εφαρμογή του προγράμματος εργασίας της. Οι πρόεδροι των ομάδων εργασίας αναφέρονται απευθείας στην Επιτροπή Χωρικής Ανάπτυξης.

Η Επιτροπή για την Πολιτική Χωρικής Ανάπτυξης έχει τους ακόλουθους στόχους:

  • Επιδιώκει να βελτιώσει την απόδοση των πολιτικών για την ενίσχυση της ευημερίας και του βιοτικού επιπέδου σε όλους τους τύπους περιοχών, επηρεάζοντας τους κύριους παράγοντες που: υποστηρίζουν τα περιφερειακά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, δημιουργούν ισχυρότερες, δικαιότερες και βιώσιμες περιφερειακές οικονομίες και προωθούν την αποτελεσματική και καινοτόμο διακυβέρνηση.

  • Η Επιτροπή αποτελεί ένα κορυφαίο διεθνές φόρουμ ανώτερων κυβερνητικών φορέων οι οποίοι εντοπίζουν, συζητήσουν και διαδίδουν το όραμα μιας αναπτυξιακής πολιτικής η οποία έχει χωρική διάσταση, είναι πολυεπίπεδη, καινοτόμα και προσανατολίζεται σε διαφορετικούς τύπους περιφερειών. Αυτή η πολιτική προσέγγιση εστιάζει στην οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα με ταυτόχρονη ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ανησυχιών.

  • Η Επιτροπή και οι ομάδες εργασίας της συνεργάζονται με άλλες επιτροπές του ΟΟΣΑ για θέματα σχετικά με τις πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε δραστηριότητες οριζόντιου χαρακτήρα.

  • Διοργανώνει υπουργικές συναντήσεις και συναντήσεις υψηλού επιπέδου με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων.

 

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/11/2012