Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Δ.II.1. Προέγκριση δημοπράτησης 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Βασικά βήματα

  1. Υποβολή φακέλου από Δικαιούχο
  2. Εξέταση φακέλου
  3. Προέγκριση δημοπράτησης

Περιγραφή Διαδικασίας

1.      Υποβολή φακέλου από Δικαιούχο

 Ο δικαιούχος, πριν τη διενέργεια της δημοπράτησης, υποβάλλει στη Διαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης φάκελο με τα απαραίτητα για την εξέταση της νομιμότητας της διαδικασίας δημοπράτησης έγγραφα.

Το αναλυτικό περιεχόμενο του φακέλου αποτυπώνεται στον Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου

2.       Εξέταση φακέλου 

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ προβαίνει σε εξέταση των τευχών δημοπράτησης του έργου με βάση το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο παραγωγής του έργου και τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας.

Τα κύρια σημεία εξέτασης, το αποτέλεσμά της και η τεκμηρίωση τυχόν αποκλίσεων αποτυπώνονται στη Λίστα Ελέγχου Σταδίου Δημοπράτησης. Η Λίστα Ελέγχου Σταδίου Δημοπράτησης υπογράφεται από το στέλεχος που διενήργησε την εξέταση και ελέγχεται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης Μονάδας και τον προϊστάμενο της ΔΑ ή του ΕΦΔ.

3.       Προέγκριση δημοπράτησης 

Με βάση τη συμπληρωμένη Λίστα Ελέγχου Σταδίου Δημοπράτησης, ο Προϊστάμενος της ΔΑ ή του ΕΦΔ διατυπώνει σύμφωνη γνώμη, ή σύμφωνη γνώμη υπό προϋποθέσεις τις οποίες οφείλει να εφαρμόσει ο Δικαιούχος ή αρνητική γνώμη σχετικά με τα υποβληθέντα στοιχεία, η οποία γνωστοποιείται στο Δικαιούχο. Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ εκφράζει γνώμη εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη των σχετικών στοιχείων ή εντός είκοσι (20) ημερών στην περίπτωση συμβάσεων προϋπολογισμού άνω των είκοσι πέντε εκατ. Ευρώ (€ 25.000.000).

Η σύμφωνη γνώμη της ΔΑ ή του ΕΦΔ αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης. Στην περίπτωση αρνητικής γνώμης ο Δικαιούχος ενημερώνεται για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί προκειμένου για την έκδοση σύμφωνης γνώμης.

 Η Προέγκριση της διαδικασίας δημοπράτησης και η συμπληρωμένη Λίστα Ελέγχου Σταδίου Δημοπράτησης καταχωρίζονται στο ΟΠΣ και τα ειδικότερα έγγραφα τεκμηρίωσης αρχειοθετούνται στο Φάκελο της Πράξης που τηρεί η ΔΑ ή ο ΕΦΔ.

Παραγόμενα Έντυπα

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/02/2011