Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Σχετικοί σύνδεσμοι


 URBACT 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η περιοχή του προγράμματος αποτελείται από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις χώρες προενταξιακής βοήθειας (IPA) και άλλες χώρες.

Βασικός Στρατηγικός Στόχος του προγράμματος καθορίζεται η: 

  • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών αστικής ανάπτυξης και ενίσχυση της κοινής αντίληψης της ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης.

Ειδικοί Στρατηγικοί Στόχοι είναι η:

  • Ανταλλαγή εμπειριών και μάθησης μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής της πόλης και των επαγγελματιών στον τομέα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.
  • Εξασφάλιση ευρείας διάδοσης των εμπειριών και ορθών πρακτικών που συλλέγονται από τις πόλεις, και ιδιαίτερα τα διδάγματα από αυτά τα έργα και τις πολιτικές,
  • Υποστήριξη των φορέων χάραξης πολιτικής, των επαγγελματιών και των διαχειριστικών αρχών των επιχειρησιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση» και «Ανταγωνιστικότητα»

Για την υλοποίηση του Προγράμματος έχουν τεθεί ως Άξονες προτεραιότητας:

  1. Πόλεις, μοχλοί ανάπτυξης και απασχόλησης (περίπου 44% της συνολικής χρηματοδότησης ΕΤΠΑ):  Εστιάζεται στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, στη βελτίωση της καινοτομίας και της οικονομίας της γνώσης και στην απασχόληση και στο ανθρώπινο δυναμικό (απασχολησιμότητα, επαγγελματικά προσόντα, πρόσβαση στην αγορά εργασίας, συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, δημιουργία θέσεων εργασίας ειδικά για τις μειονεκτούσες ομάδες και περιοχές).
  2. Ελκυστικές και συνεκτικές πόλεις (περίπου 50% της συνολικής χρηματοδότησης ΕΤΠΑ): Εστιάζεται στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη των μειονεκτικών περιοχών και των περιοχών σε κίνδυνο στέρησης, (όπως εγκαταλειμμένοι βιομηχανικοί χώροι, κέντρα πόλεων, μειονεκτικές περιοχές της περιφέρειας), στην κοινωνική ένταξη, σε περιβαλλοντικά θέματα, στη διακυβέρνηση και πολεοδομία.
  3. Τεχνική συνδρομή (6% του συνολικού ποσού χρηματοδότησης ΕΤΠΑ): Εστιάζεται στην εξασφάλιση της αποδοτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης του προγράμματος

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το πρόγραμμα είναι 68.890.739 Ευρώ. Η συνολική επιλέξιμη δαπάνη είναι 67.817.875 Ευρώ η οποία αποτελείται από 53.319.170 Ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 5.173.880 Ευρώ από την εθνική συνεισφορά και 9.324.825,00 Ευρώ από την τοπική συμμετοχή. Εκτός από αυτό, υπάρχει και μη επιλέξιμος προϋπολογισμός που εκπροσωπείται από την συνεισφορά της Νορβηγίας που αντιστοιχεί σε 350.000 Ευρώ και τη συνεισφορά της Ελβετίας που αντιστοιχεί σε 230.000 Ευρώ.

Περισσότερα για το URBACT II

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 07/01/2011