Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Ομάδα Εργασίας για τις Αγροτικές περιοχές (WPRUR) 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η Ομάδα Εργασίας για την Αγροτική Αναπτυξιακή Πολιτική (Working Party on Rural Development Policy - WPRUR) έχει τους εξής στόχους:

  • να λειτουργήσει ως διεθνές φόρουμ για την χάραξη αγροτικής πολιτικής, βοηθώντας τις χώρες να αξιολογήσουν την προσέγγισή τους για την αγροτική πολιτική και να διαμορφώσουν στρατηγικές με χωρική διάσταση

  • να εντοπίσει, να καθορίσει, να αξιολογήσει και να κοινοποιήσει τις βέλτιστες πρακτικές σε εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές, οι οποίες βελτιώνουν την ανταγωνιστική θέση των αγροτικών περιοχών με βάση τις εγγενείς δυνατότητές τους, να ενθαρρύνουν την αειφόρο ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών που μπορούν να ωφεληθούν από τα αγροτικά προϊόντα και υπηρεσίες

  • να αναλύσει τις τάσεις και τις πολιτικές σχετικά με την αγροτική ανάπτυξη και να συμβάλει στις εργασίες της Επιτροπής για την Πολιτική Χωρικής Ανάπτυξης (Territorial Development Policy Committee) καθώς και στις άλλες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου.

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/11/2012