Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Ομάδα Εργασίας για τις Αστικές περιοχές (WPURB) 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Η Ομάδα Εργασίας για την Εδαφική Πολιτική στις Αστικές Περιοχές (Working Party on Territorial Policy in Urban Areas - WPURB) έχει τους ακόλουθους στόχους:

 1. Να υπηρετήσει ως το πρωτεύον διεθνές φόρουμ για ανώτερους κυβερνητικούς φορείς, αρμόδιους για την χάραξη αστικής πολιτικής, όπου θα εντοπίζουν, θα συζητήσουν και θα διαδίδουν το όραμα μιας αστικής ανάπτυξης η οποία θα έχει χωρική διάσταση, θα είναι πολυεπίπεδη και καινοτόμα και θα επικεντρώνεται ταυτόχρονα σε οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους.
   
 2. Να αναλύει τις τάσεις και τις πολιτικές σχετικά με την αστική ανάπτυξη και να συμβάλλει στο έργο της Εδαφικής Αναπτυξιακής Πολιτικής Επιτροπής (TDPC) και των ομάδων εργασίας της.
   

Οι ενδιάμεσοι στόχοι της ομάδας εργασίας περιλαμβάνουν:

 • Τη διάγνωση της φύσης, του μεγέθους και της πολυπλοκότητας των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, τις οποίες αντιμετωπίζουν οι αστικές περιοχές των χωρών του ΟΟΣΑ, καθώς και νέες πηγές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης στο αστικό περιβάλλον μέσω μιας διατομεακής, ολοκληρωμένης προσέγγισης.
   
 • Την ανάλυση των προκλήσεων της διακυβέρνησης που σχετίζονται με τον αποτελεσματικό και αποδοτικό συντονισμό μεταξύ των δήμων εντός των αστικών περιοχών, μεταξύ των διαφόρων επιπέδων των κυβερνήσεων, καθώς και τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αστικών περιοχών.
   
 • Η αξιολόγηση των ευκαιριών και δυνατοτήτων που προκύπτουν από τις οικονομικές και πολιτικές διασυνδέσεις μεταξύ των αστικών και αγροτικών περιοχών με στόχο την παροχή αποτελεσματικότερων δημόσιων υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών και αστικών περιοχών εντός των περιφερειών.
   
 • Η αξιολόγηση της συμβολής των αστικών περιοχών στις παγκόσμιες προκλήσεις και των δραστηριοτήτων του ΟΟΣΑ σε διάφορα θέματα όπως η καινοτομία, οι συσπειρώσεις (clusters), την αλλαγή του κλίματος και της πράσινης ανάπτυξης, τη γήρανση και τα δημογραφικά θέματα.

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/11/2012