Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 CEF - Προσκλήσεις 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Connecting Europe facility(CEF)
--------------------------------------------------------------------------------------
CEF-ΔΣΕ | Μεταφορές | OEM Corridor | Ενέργεια | Τηλεπικοινωνίες | Ανακοινώσεις | Προσκλήσεις | Αποφάσεις | Χρηματοδοτικά εργαλεία | Οριζόντια θέματα | Θεσμικό πλαίσιο | Γλωσσάρι
--------------------------------------------------------------------------------------

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων Δήμων για χρηματοδότηση από το CEF – τομέα τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας WiFi4EU

 

Ξεκίνησε η υλοποίηση της πρωτοβουλίας WiFi4EU, η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Μηχανισμού CEF Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» - CEF Telecom.

Μέσω της πύλης WiFi4EU μπορούν να εγγραφούν Δήμοι ή ομάδες Δήμων και οι εγγεγραμμένοι Δήμοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018.

Οι Δήμοι θα επιλεγούν βάσει της αρχής προτεραιότητας (βάσει της ημερομηνίας και της ώρας υποβολής της αίτησής τους) και θα δοθούν τουλάχιστον 15 κουπόνια ανά χώρα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
 

Σχετικά αρχεία

Επιστολή προετοιμασία για το WiFi4EU CEF-Telecom 2018 (PDF - 168 Kb)

--------------------------------------------------------------------------------------

Υποβολή Προτάσεων Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών στο πλαίσιο Πρόσκλησης του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) – Τομέας Μεταφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΙΝΕΑ) προέβη στις 17/05/2017 στην έκδοση Πρόσκλησης για τη συγχρηματοδότηση Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF):

 • Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών 2014-2020 – CEF Transport 2018 Call – General Envelope – Συνολικού προϋπολογισμού 450.000.000 €
  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 24 Οκτωβρίου 2018, 17:00μμ ώρα Βρυξελλών

 

Στα Σχετικά αρχεία περιλαμβάνονται:

 1. Η με αρ. πρωτ. 54291/21-05-2018 επιστολή της ΕΥΣΕ με θέμα: «Υποβολή Προτάσεων Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών στο πλαίσιο Πρόσκλησης του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) – Τομέας Μεταφορών»
 2. Η από 17-05-2018 Πρόσκληση της ΙΝΕΑ για την υποβολή προτάσεων του πολυετούς προγράμματος εργασιών για χρηματοδοτική συνδρομή στο πλαίσιο του Μηχανισμού «συνδέοντας την Ευρώπη» - Τομέας Μεταφορών για την περίοδο 2014-2020
 3. Η κοινοποίηση (2018/C170/05) της ανωτέρω Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 4. Η C(2018) 2226 final/19-04-2018 Απόφαση της ΕΕ που τροποποιεί την C(2014) 1921 για τη θέσπιση του Πολυετούς προγράμματος Εργασιών 2014-2020 για χρηματοδοτική συνδρομή στον τομέα του CEF - Τομέα Μεταφορών για την περίοδο 2014-2020
 5. Το Παράρτημα (Annex) της C(2018) 2226 final/19-04-2018 Απόφασης της ΕΕ


Διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα

Η ΕΕ για τη δημοσιοποίηση της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιήσει στις 31 Μαΐου 2018 ενημερωτική ημερίδα (2018 CEF Transport Call Virtual Info Day). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν για να παρακολουθήσουν την ημερίδα και να υποβάλλουν ερωτήσεις στη σχετική ιστοσελίδα της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕ (ΙΝΕΑ).


Πληροφορίες

Αναλυτικές πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΙΝΕΑ, όπου είναι αναρτημένη η Πρόσκληση και ο σχετικός οδηγός (Guide of Applicants).

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να ενημερωθούν αναλυτικά για τη συμπλήρωση των αιτήσεων και τις πηγές από τις οποίες μπορούν να αναζητήσουν σχετικά στοιχεία, για τα έγγραφα που απαιτούνται να συνυποβληθούν με την αίτηση, καθώς και για τις διαδικασίες υποβολής, μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής – ΕΥΣE στα στοιχεία επικοινωνίας που εμπεριέχονται στη με αρ. πρωτ. 54291/21-05-2018 επιστολή της ΕΥΣΕ (βλ. σχετικά αρχεία).

Πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση των αιτήσεων, τα έγγραφα που απαιτούνται και τις διαδικασίες υποβολής, παρέχονται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣE), στα στοιχεία επικοινωνίας που εμπεριέχονται στη με αρ. πρωτ. 54291/21-05-2018 επιστολή της ΕΥΣΕ (βλ. Σχετικά αρχεία).

Σύμφωνα με την Πρόσκληση της ΙΝΕΑ, όλες οι ερωτήσεις προς την ΙΝΕΑ θα πρέπει να έχουν υποβληθεί με e-mail μέσω της πλατφόρμας Frequently Asked Questions (FAQ) στην ιστοσελίδα της ΙΝΕΑ, το αργότερο ως τις 3 Οκτωβρίου 2018 προκειμένου να απαντηθούν ως την τελευταία επικαιροποίηση των απαντήσεων στις 17 Οκτωβρίου 2018.

 

Σχετικά αρχεία

1 Επιστολή ΕΥΣΕ 54291/21-05-2018 (288 Kb)

2 Πρόσκληση CEF Transport 17-05-2018 (276 Kb)

3 Κοινοποίηση στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ (2018/C 170/05) (336 Kb)

4 Απόφαση Τροποποίησης C(2018) 2226 της ΕΕ (228 Kb)

5 Παράρτημα της Απόφασης Τροποποίησης C(2018) 2226 της ΕΕ (676 Kb)

--------------------------------------------------------------------------------------

Υποβολή προτάσεων έργων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα "Single European Sky – SESAR" των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών στο πλαίσιο Πρόσκλησης του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) – Τομέας Μεταφορών

Σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της ΕΕ (βλ. Σχετικά αρχεία), με την οποία τροποποιήθηκε το Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών 2014-2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στην έκδοση Πρόσκλησης για τη Συγχρηματοδότηση Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF):

 • Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών 2014-2020 – CEF Transport 2017 – General Envelope – Συνολικού προϋπολογισμού 290.000.000 €

Η πρόσκληση αφορά αποκλειστικά την προτεραιότητα «Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός» (Single European Sky – SESAR), όπως περιγράφεται στην ενότητα 3.1.1 του Πολυετούς Προγράμματος Εργασιών, του Στόχου Χρηματοδότησης 3.

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση Single European Sky – SESAR 2017 (1,83 Mb)

Διορθωτικό (Corrigendum) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (19.10.2017/C 351/21) (128 Kb)

Αναφορά του Διορθωτικού στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ (19.10.2017/C 351/21) (344 Kb)

2017 CEF Transport Map SESAR Call (408 Kb)

Ανακοίνωση της Πρόσκλησης στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ (6.10.2017/C 334/02) (344 Kb)

Απόφαση Τροποποίησης C(2017) 5437 της ΕΕ για τη θέσπιση του Πολυετούς Προγράμματος Εργασιών 2014-2020 (160 Kb)

--------------------------------------------------------------------------------------

2η Πρόσκληση Blending CEF – Νέος προϋπολογισμός

Σχετικά με τον Δεύτερο Κύκλο Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για τη συγχρηματοδότηση έργων κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) "Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών 2014-2020 – CEF Transport 2017 Blending Call – General Envelope",
ανακοινώθηκε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός των δύο κύκλων της Πρόσκλησης αυξήθηκε σε €1.350.000.000 (από 1 δις που ήταν αρχικά).

Δείτε αναλυτικά όλες τις αλλαγές που εμπεριέχονται στο Διορθωτικό Νο. 2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα Σχετικά αρχεία.

Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα του πρώτου Κύκλου της Πρόσκλησης, βάσει της Πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Συντονισμού του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF Coordination Committee) στη συνεδρίαση της 12ης Δεκεμβρίου 2017, έχουν εγκριθεί συνολικά 65 προτάσεις και η προτεινόμενη χρηματοδότηση από πόρους της ΕΕ ανέρχεται σε €1.019.749.993, που κατανέμονται στους θεματικούς στόχους και προτεραιότητες της πρόσκλησης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής παραμένει η 12η Απριλίου 2018 και ώρα Βρυξελλών 17:00 μμ.

Για τη διαδικασία υποβολής και έγκρισης προτάσεων, παρακαλούμε δείτε το έγγραφο 2η Πρόσκληση Blending Call (13/11/2017) στα Σχετικά αρχεία.

Επίσης, σε ότι αφορά στο γενικό πλαίσιο, το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο του ΔΕΔ και του CEF, τη διαχείριση του Μηχανισμού CEF, την επιλογή των προτάσεων καθώς και άλλες πληροφορίες αναφορικά με την Πρόσκληση, δείτε το έγγραφο Πρόσκληση Blending Call 2017 (20/04/2017) στα Σχετικά αρχεία.

Σχετικά αρχεία

2η Πρόσκληση Blending Call - Νέος προϋπολογισμός (4,56 Mb)

CEF 2017 Blending Call, First cut-off – Proposal for the selection of projects (16,6 Mb)

Διορθωτικό (Corrigendum) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (19.10.2017/C 351/21) (192 Kb)

Αναφορά του Διορθωτικού στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ (19.10.2017/C 351/21) (344 Kb)

Διορθωτικό Νο 2 (Corrigendum) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (8.11.2017/C 376/7) (220 Kb)

Αναφορά του Διορθωτικού Νο 2 στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ (8.11.2017/C 376/7) (336 Kb)

2η Πρόσκληση Blending Call 2017 (200 Kb)

Πρόσκληση Blending Call 2017 (3,03 Mb)

--------------------------------------------------------------------------------------

Δεύτερος κύκλος υποβολής προτάσεων έργων κοινού ενδιαφέροντος των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών στο πλαίσιο Πρόσκλησης του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) – Τομέας Μεταφορών

Σε συνέχεια της εκδοθείσας τον Φεβρουάριο 2017 Πρόσκλησης για τη συγχρηματοδότηση έργων κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF):

 • Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών 2014-2020 – CEF Transport 2017 Blending Call – General Envelope – Συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000.000 €

και σύμφωνα με ανακοίνωση της ΙΝΕΑ, αρμόδιας υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ξεκίνησε ο Δεύτερος κύκλος υποβολής προτάσεων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής, μετά από μετάθεση της αρχικά προβλεπόμενης ημερομηνίας, για την 12η Απριλίου 2018 και ώρα Βρυξελλών 17:00 μμ.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το Γενικό Πλαίσιο, το Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο του ΔΕΔ και του CEF, τη Διαχείριση του Μηχανισμού CEF, την Επιλογή των Προτάσεων καθώς και άλλα θέματα αναφορικά με την πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο αρχείο της Πρόσκλησης Blending Call (20-04-2017) στα Σχετικά αρχεία.

Το χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία υποβολής και έγκρισης των προτάσεων για χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής, στο πλαίσιο του 2ου Κύκλου, έχει ως εξής:

 • Διατύπωση Γνώμης από την αρμόδια Γενική Γραμματεία: 26 Φεβρουαρίου 2018
 • Προ-αξιολόγηση πρότασης από ΕΥΔ: 12 Μαρτίου 2018
 • Υποβολή πρότασης στην ΕΥΣΕ: 23 Μαρτίου 2018
 • Τελικός έλεγχος από την ΕΥΣΕ/ Υπογραφή εντύπου/ων: έως 30 Μαρτίου 2018
 • Υποβολή της πρότασης στην ΕΕ: 12 Απριλίου 2018, 17:00 ώρα Βρυξελλών

Λαμβανομένων υπόψη των αργιών που μεσολαβούν λόγω του Πάσχα (8 Απριλίου), η τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών είναι επιβεβλημένη για τη διασφάλιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και άλλων εγγράφων που απαιτούνται καθώς και για την απρόσκοπτη αξιολόγηση της πρότασης από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Πληροφορίες

Πρόσθετες/αναλυτικές πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΙΝΕΑ όπου είναι αναρτημένη η πρόσκληση και ο σχετικός οδηγός (Guide of Applicants).

Επιπρόσθετα οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να ενημερωθούν αναλυτικά για τη συμπλήρωση των αιτήσεων και τις πηγές από τις οποίες μπορούν να αναζητήσουν σχετικά στοιχεία, για τα έγγραφα που απαιτούνται να συνυποβληθούν με την αίτηση, καθώς και για τις διαδικασίες υποβολής, μπορούν να απευθύνονται στην ΕΥΣΕ, Νίκης 10, 6ος όροφος, Πλατεία Συντάγματος, 105 63 Αθήνα. 

Επειδή οι προσκλήσεις της ΕΕ δύναται να ενημερώνονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων, τυχόν περαιτέρω πληροφορίες θα παρέχονται μέσω των κάτωθι ιστοσελίδων:

 

Σχετικά αρχεία

2η Πρόσκληση Blending Call 2017 (200 Kb)

Πρόσκληση Blending Call 2017 (3,03 Mb)

--------------------------------------------------------------------------------------

Ανοικτές Προσκλήσεις CEF-Telecom

 

 • CEF-TC-2017-1
  Business Registers Interconnection System (BRIS)

  Ενδεικτικός Π/Υ:
   €2 εκατ.
  Άνοιγμα: 17 Φεβρουαρίου 2017
  Λήξη υποβολής: 18 Μαΐου 2017

 • CEF-TC-2017-1
  eIdentification (eID) & eSignature

  Ενδεικτικός Π/Υ: €7 εκατ.
  Άνοιγμα: 17 Φεβρουαρίου 2017 
  Λήξη υποβολής: 18 Μαΐου 2017

 • CEF-TC-2017-1
  Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI)

  Ενδεικτικός Π/Υ: €17 εκατ. 
  Άνοιγμα: 17 Φεβρουαρίου 2017 
  Λήξη υποβολής: 18 Μαΐου 2017

 • CEF-TC-2017-1
  European e-Justice Portal 

  Ενδεικτικός Π/Υ:
  €1.5 εκατ.
  Άνοιγμα: 17 Φεβρουαρίου 2017 
  Λήξη υποβολής: 18 Μαΐου 2017

 

Πληροφοριακό υλικό για τις προσκλήσεις μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο της INEA της ΕΕ: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals

 --------------------------------------------------------------------------------------

Πρόσκληση για τη Συγχρηματοδότηση Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών στο πλαίσιο του Μηχανισμού "Συνδέοντας την Ευρώπη" (CEF) - Τομέας Μεταφορών

Σε συνέχεια σχετικής απόφασης της ΕΕ με την οποία τροποποιήθηκε το Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών 2014-2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στην έκδοση Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος  στο πλαίσιο του Μηχανισμού "Συνδέοντας την Ευρώπη" (CEF) - Τομέας Μεταφορών: Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών 2014-2020 CEF Transport 2017 Blending Call - General Envelope.

Συνολικός Π/Υ: 1.000.000.000 €

Οι προτάσεις χρηματοδότησης που θα υποβληθούν στην ΕΕ θα αφορούν μόνο σε έργα (όχι μελέτες και θα πρέπει να έχουν προϋπολογισμό άνω των 10 εκατ. €.

Η παρούσα Πρόσκληση θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί. Οι ημερομηνίες υποβολής των προτάσεων καθώς και των μεταφράσεων αυτών (όπου απαιτείται) που αντιστοιχούν στους 2 κύκλους της πρότασης είναι οριστικές.

Υποβολή Προτάσεων:

 • 1ος κύκλος: 14/07/2017 (17:00 ώρα Βρυξελλών)
 • 2ος κύκλος: 30/11/2017 (17:00 ώρα Βρυξελλών)


Υποβολή μεταφρασμένων Προτάσεων (όπου ισχύει):

 • 1ος κύκλος: 22/07/2017
 • 2oς κύκλος: 7/12/2017

 

Πληροφορίες:

Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν εδώ όπου είναι αναρτημένος και ο σχετικός Οδηγός (Guide of Applicants).

Επιπρόσθετα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΕΥΣΕ, Νίκης 10, 6ος όροφος, Πλατεία Συντάγματος, 105 63 Αθήνα.

 

Σχετικά αρχεία

 Πρόσκληση Blending Call 2017 (3,03 Mb)

--------------------------------------------------------------------------------------

Υποβολή προτάσεων κοινού ενδιαφέροντος των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών στο πλαίσιο Προσκλήσεων του Μηχανισμού "Συνδέοντας την Ευρώπη" (CEF) – Τομέας Μεταφορών

 

Σχετικά αρχεία

 Πρόσκληση Transport Call 2016 (3,84 Mb)

-------------------------------------------------------------------------------------

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη για την ωρίμανση και προετοιμασία πρότασης έργου σχετικά με την ανάπτυξη των Θαλασσίων Διαδρόμων κατά μήκος του άξονα Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Orient/East Med»

Προϋπολογισμός: 40.000 € ευρώ

Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Δικαίωμα συμμετοχής:
α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά
γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς:
7/10/2016, ημέρα Παρασκευή ώρα 15:00μμ

Τόπος υποβολής προσφοράς:
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε2 Λιμάνι Πειραιά, 5ος όροφος, ΤΚ 185 10, Τηλ:.210 4064413, Fax 210 4614327

Περισσότερες πληροφορίες στην αναλυτική προκήρυξη του Διαγωνισμού στα Σχετικά αρχεία.
 

Σχετικά αρχεία

 Προκήρυξη Διαγωνισμού (845 Kb)

-------------------------------------------------------------------------------------

Ανακοινώθηκαν τα Προγράμματα Εργασιών του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»

Στις 8 Απριλίου 2016 κοινοποιήθηκαν στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού τα ακόλουθα Προγράμματα Εργασιών του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»:

 1. Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 2016, τομέας Μεταφορών / C(2016) 1775/31.3.2016.

 2. Αναθεωρημένο Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών 2016, τομέας Μεταφορών / C(2016) 1966/7.4.2016.

 3. Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 2016 για δράσεις με συνέργεια μεταξύ των τομέων Μεταφορών και Ενέργειας / C(2016) 1778/31.3.2016.


Για να υπάρξει έγκαιρος και αποτελεσματικός προγραμματισμός για την επιλογή των δράσεων που θα υποβληθούν στο CEF, παρακαλούμε να αποστείλετε στην υπηρεσία μας, μέχρι 27 Μαΐου 2016:

 • κατάλογο μελετών / έργων που έχουν το απαιτούμενο επίπεδο ωριμότητας, για την διεκδίκηση μέρους των διαθέσιμων για τα 28 Κ-Μ πόρων, καθώς και
 • προγραμματισμό ώριμων έργων που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, με τα αντίστοιχα αξιόπιστα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και πληρωμών ανά έτος, για τη δημιουργία αποθέματος έργων, με στόχο τη διεκδίκηση  πρόσθετων πόρων από το Ταμείο Συνοχής του CEF.

 

Σχετικά αρχεία

 Προετοιμασία προτάσεων έργων CEF Μεταφορών 2016 (2 Mb)

 Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 2016, τομέας Μεταφορών / C(2016) 1775 (43 Kb)

 Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 2016, τομέας Μεταφορών - Παράρτημα (236 Kb)

 Αναθεωρημένο Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών 2016, τομέας Μεταφορών / C(2016) 1966 (56 Kb)

 Αναθεωρημένο Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών 2016, τομέας Μεταφορών - Παράρτημα (587 Kb)

 Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 2016 για δράσεις με συνέργεια μεταξύ των τομέων Μεταφορών και Ενέργειας / C(2016) 1778 (44 Kb)

 Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 2016 για δράσεις με συνέργεια μεταξύ των τομέων Μεταφορών και Ενέργειας - Παράρτημα (57 Kb)

-------------------------------------------------------------------------------------

Προετοιμασία υποβολής προτάσεων έργων/μελετών για χρηματοδότηση από το CEF, στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών (CEF-Telecom)


Σχετικά αρχεία

 Προετοιμασία προτάσεων έργων/μελετών στο CEF-Telecom (764 Kb)

-------------------------------------------------------------------------------------

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του CEF – Transport που αφορά σε έργα ή μελέτες.

 

Σχετικά αρχεία

 Πρόσκληση Transport Calls 2015 (0,98 Mb)

-------------------------------------------------------------------------------------

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη συγχρηματοδότηση δράσεων, που αφορούν σε έργα κοινού ενδιαφέροντος των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών 2014 της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» / Connecting Europe Facility”  (ΔΣΕ – CEF)

Συνολικός Π/Υ: 930.000.000 €

Ο προϋπολογισμός των 930.000.000 €, που διατίθεται στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών 2014 για τη χρηματοδότηση δράσεων κοινού ενδιαφέροντος ΔΕΔ-Μ στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, αναλύεται ανά στόχο ως ακολούθως:

Στόχος 1: Συνολικός Π/Υ 765.000.000 € - Εξάλειψη σημείων συμφόρησης και γεφύρωση ελλειπόντων κρίκων:

 • 475.000.000 € για δράσεις που αφορούν σε σιδηροδρομικές, εσωτερικές πλωτές και οδικές μεταφορές του Κεντρικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων λιμένων και αεροδρομίων, καθώς και της ανάπτυξης των λιμένων
 • 250.000.000 € για δράσεις που αφορούν στο Εκτεταμένο Δίκτυο (σιδηροδρομικά, οδικά και λιμάνια)
 • 40.000.000 € για σύνδεση των ΔΕΔ Μεταφορών με τις υποδομές γειτονικών χωρών, κυρίως σε διασυνοριακά τμήματα (σιδηροδρομικές, οδικές μεταφορές και λιμάνια).

 

Στόχος 2: Συνολικός Π/Υ 65.000.000 € - Εξασφάλιση βιώσιμων και αποδοτικών μεταφορών μακροπρόθεσμα:

 • 20.000.000 € για ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και καινοτομίας, εκτός αυτών που καλύπτονται από το Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών
 • 25.000.000 € για υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών
 • 20.000.000 € για δράσεις μείωσης του θορύβου των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της μετασκευής  του τροχαίου υλικού.

 

Στόχος 3: Συνολικός Π/Υ 100.000.000 € - Βελτιστοποίηση της διασύνδεσης των μέσων μεταφοράς

 • 55.000.000 € για τηλεματικές εφαρμογές, εκτός αυτών που καλύπτονται από το Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών
 • 10.000.000 € για δράσεις, που αφορούν στην βελτίωση της προσβασιμότητας των υποδομών των Μεταφορών από άτομα με αναπηρία
 • 25.000.000 € για δράσεις, που αφορούν στην υλοποίηση υποδομών μεταφορών σε κόμβους του Κεντρικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των Αστικών κόμβων.
 • 10.000.000 € για διασύνδεση και ανάπτυξη πλατφορμών υλικοτεχνικής υποστήριξης.

 

Η κατανομή του προϋπολογισμού ανά Κράτος-Μέλος, δεν είναι προκαθορισμένη. Ως εκ τούτου, το πλαίσιο αξιολόγησης και έγκρισης των προτάσεων χρηματοδότησης είναι ανταγωνιστικό και η επιλογή των προτεινόμενων δράσεων προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ θα εξαρτηθεί από τη συμβολή της προτεινόμενης δράσης στην εκπλήρωση των στόχων του ΔΕΔ-Ε, καθώς και από την ικανοποίηση συγκεκριμένων κριτηρίων/ προτεραιοτήτων επιλογής προτάσεων, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 9, 10, 11 και 12 της Πρόσκλησης Annual Call 2014.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων στο ΥΠΑΑΝ: 19 Ιανουαρίου 2015

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων από το ΥΠΑΑΝ στην ΙΝΕΑ: 26 Φεβρουαρίου 2015

 

Πληροφορίες σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στην παρούσα πρόσκληση καθώς και πρόσθετες κατευθυντήριες οδηγίες, μπορούν να αναζητηθούν εδώ.

 

Σχετικά αρχεία

 Πρόσκληση Annual Call 2014 (388 Kb)

--------------------------------------------------------------------------------------

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη συγχρηματοδότηση δράσεων, που αφορούν σε έργα κοινού ενδιαφέροντος των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, στο πλαίσιο του Πολυετές  Προγράμματος Εργασιών 2014 της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» / Connecting Europe Facility  (ΔΣΕ/CEF)

Συνολικός Π/Υ: 11 δις €

Ο προϋπολογισμός των 11 δις €, που διατίθεται στο πλαίσιο του Πολυετούς Προγράμματος Εργασιών 2014 για τη χρηματοδότηση δράσεων κοινού ενδιαφέροντος ΔΕΔ-Μ στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αναλύεται ανά Πρόσκληση ως ακολούθως:

ΣΤΟΧΟΙ, ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 28 Κ-Μ
Στόχος 1: Συνολικός Π/Υ: 5.954.786.000 € (βλ. Παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης)

 • 5.462.406.000 € για δράσεις που αφορούν σε προκαθορισμένα έργα των Διαδρόμων του Κεντρικού δικτύου (σιδηροδρομικά, οδικά, θαλάσσιας συγκοινωνίας και λιμένων)
 • 250.000.000 € για δράσεις που αφορούν σε προκαθορισμένα έργα άλλων τμημάτων του Κεντρικού δικτύου (σιδηροδρομικά, οδικά, θαλάσσιας συγκοινωνίας και λιμένων)
 • 49.500.000 € για δράσεις που αφορούν στη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρόμου
 • 192.880.000 € για δράσεις ERTMS.

 

Στόχος 2: Συνολικός Π/Υ: 249.000.000 € (βλ. Παράρτημα ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης)

 • 159.000.000 € για δράσεις, που αφορούν στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και καινοτομίας σε όλα τα μέσα.
 • 90.000.000 € για δράσεις, που αφορούν στην ασφάλεια των υποδομών συμπεριλαμβανομένης της στάθμευσης στις οδούς του Κεντρικού Δικτύου.

 

Στόχος 3: Συνολικός Π/Υ: 730.600.000 € (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης)

 • 285.000.000 € για δράσεις, που αφορούν στο Single European Sky – SESAR
 • 21.850.000 € για δράσεις, που αφορούν River Information Services – RIS
 • 68.750.000 € για δράσεις, που αφορούν σε υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων για το Οδικό Δίκτυο (ITS for Roads)
 • 250.000.000 € για δράσεις, που αφορούν στις Θαλάσσιες Αρτηρίες
 • 50.000.000 € για δράσεις, που αφορούν στην ανάπτυξη των υποδομών των Μεταφορών στου κόμβους του Κεντρικού Δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των Αστικών κόμβων
 • 55.000.000 € για διασύνδεση και ανάπτυξη πλατφορμών υλικοτεχνικής υποστήριξης.

 

ΣΤΟΧΟΙ, ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 14 Κ-Μ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
Στόχος 4: Συνολικός Π/Υ: 3.984.080.000 € (βλ. Παράρτημα IV της παρούσας πρόσκλησης).

 • 3.184.080.000 € για δράσεις που αφορούν σε προκαθορισμένα έργα των Διαδρόμων του Κεντρικού δικτύου (σιδηροδρομικά, οδικά, θαλάσσιας συγκοινωνίας και λιμένων)
 • 400.000.000 € για δράσεις που αφορούν σε προκαθορισμένα έργα άλλων τμημάτων του Κεντρικού δικτύου (σιδηροδρομικά, οδικά, θαλάσσιας συγκοινωνίας και λιμένων)
 • 100.000.000 € για δράσεις ERTMS
 • 130.000.000 € για δράσεις, που αφορούν στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και καινοτομίας σε όλα τα μέσα .
 • 70.000.000 € για δράσεις, που αφορούν στην ασφάλεια των υποδομών συμριλαμβανομένης της στάθμευσης στις οδούς του Κεντρικού Δικτύου
 • 100.000.000 € για θαλάσσιες αρτηρίες (MoS).

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων στο ΥΠΑΑΝ: 19 Ιανουαρίου 2015

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων από το ΥΠΑΑΝ στην ΙΝΕΑ: 26 Φεβρουαρίου 2015

 

Πληροφορίες σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στην παρούσα πρόσκληση καθώς και πρόσθετες κατευθυντήριες οδηγίες, μπορούν να αναζητηθούν εδώ.

 

Σχετικά αρχεία

 Πρόσκληση Multi-Annual Call 2014 (300 Kb)

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/05/2018